Przetargi.pl
Remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie

Powiat Wschowski ogłasza przetarg

 • Adres: 67-400 Wschowa, Plac Kosynierów
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 655 404 800 , fax. 655 401 932
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wschowski
  Plac Kosynierów 1 C
  67-400 Wschowa, woj. lubuskie
  tel. 655 404 800, fax. 655 401 932
  REGON: 97794584700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie 1. Szczegółowy zakres prac został określony w projekcie budowlanym i przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ. 2. Opis przedmiotu zamówienia: A) ulica Polna - długość 890m Planuje się przeprowadzenie robót remontowych w ramach, których nastąpi rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni betonowo-kamienno-asfaltowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Podgórną i wykonanie w tym miejscu nowej nawierzchni z kostki granitowej rzędowej łupanej oraz remont chodników w ramach, którego rozebrane zostaną dotychczasowe nawierzchnie z płytek betonowych oraz kostki betonowej i betonu i wykonane zostaną nowe nawierzchnie z płyt granitowych i kostki granitowej, przeprowadzona zostanie także regulacja ułożenia istniejących krawężników drogowych granitowych. Na odcinku od skrzyżowania z ulica Podgórną do skrzyżowania z ulicą Wierzbową zaplanowano wymianę nawierzchni istniejących chodników z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej prostokątnej o wym. 10x20cm oraz wymianę starych krawężników drogowych betonowych na nowe. W ciągu jezdni na tym odcinku ulicy zaplanowano również remont istniejących progów zwalniających. B) ulica Daszyńskiego – długość 750m Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ks. Andrzeja Kostki do skrzyżowania z ulicą Podgórną zaplanowano przeprowadzenie regulacji ułożenia istniejących krawężników drogowych granitowych oraz przełożenie istniejącej nawierzchni chodników z płyt granitowych i kostki granitowej, a także rozebranie nawierzchni chodników z płytek betonowych i kostki betonowej i ułożenie w tym miejscu nawierzchni chodników z płyt granitowych i kostki granitowej. Na odcinku od skrzyżowania z ulica Podgórną do skrzyżowania typu „rondo” planuje się wymianę starej nawierzchni chodników z płytek betonowych na nową z kostki betonowej prostokątnej o wym. 10x20cm. W ramach robót remontowych chodników na tym odcinku ulicy nastąpi również wymiana zniszczonych krawężników drogowych na nowe betonowe. W ramach inwestycji zaplanowano także odtworzenie nawierzchni jezdni z masy asfaltowej na odcinku od skrzyżowania typu „rondo” do przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Gospody. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania materiałów (systemów) równoważnych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw materiałów i urządzeń – należy przez to rozumieć możliwość zastosowania materiałów „równoważnych”, tzn. o porównywalnych parametrach techniczno – jakościowych. 4. Podane w dokumentacji projektowej, przedmiarach i opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają za zadanie jedynie doprecyzowanie minimalnych oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą przetargową: kart katalogowych wyrobów, aprobat technicznych, certyfikatów i deklaracji zgodności umożliwiających Zamawiającemu dokonanie porównania parametrów technicznych. Wykonawca, który zastosował materiały równoważne musi ponadto określić, jakie to materiały i o jakich parametrach materiały w ich miejsce proponuje. Należy wykazać w formie tabeli różnicę pomiędzy określonymi przez Zamawiającego materiałami a zaproponowanymi materiałami, urządzeniami przez Wykonawcę. Udowodnienie zastosowania równoważnych rozwiązań spełniających właściwe normy jest obowiązkiem Wykonawcy. 6. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem na czas prowadzenia robót. 7. Zadanie należy realizować zgodnie z: - projektem budowlanym; - zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); - zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej przy zachowaniu zasad BHP. II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz do okazania, na każde żądanie Zamawiającego - certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. 2. Załączony do SIWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do przygotowania oferty i dokonania wyceny robót. Umowa, która zostanie zawarta na realizację przedmiotowego zamówienia będzie umową wynagradzaną ryczałtowo na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, której cena będzie wynikała z przedstawionej przez Wykonawcę oferty. 3. Zamawiający zastrzega, że na terenie prowadzonych robót budowlanych mogą znajdować się instalacje przyłączeniowe niezinwentaryzowane, dlatego prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością w celu uniknięcia ewentualnego spowodowania ich uszkodzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, a szkody wyrządzone podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt; bieżącego oczyszczania i usunięcia materiałów powstałych w czasie robót budowlanych oraz odtworzenia przyległego terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego. 4. Wymaga się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 5. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania załączonej dokumentacji projektowej tylko i wyłącznie w celu sporządzenia oferty, a w przypadku zawarcia umowy do wykonania zamówienia w sposób zgodny z jej treścią. 6. Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu dokonania własnych ustaleń, co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia pełnego efektu rzeczowego przedsięwzięcia i ujęcia go w cenie ofertowej. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 7. Wykonawca ponosi koszty urządzenia terenu budowy oraz koszty zużycia wody, energii i innych mediów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót objętych niniejsza umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji jakości. 8. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag) bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. 9. Okres rękojmi za wady fizyczne nieruchomości zgodnie z art. 568 k.c. wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia osobom trzecim (podwykonawcom) części robót budowlanych objętych zakresem zamówienia. 11. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania tej części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcy. 12. Zlecenie przez Wykonawcę prac podwykonawcom może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w ustawie Pzp oraz w Kodeksie Cywilnym. 13. Szczegółowe warunki zawierania umów o podwykonawstwo oraz ich rozliczania zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 14. Na podstawie art. 29 ust. 3a* ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności fizyczne w zakresie realizacji zamówienia: - wykonywanie warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz nawierzchni jezdni i chodników z kostki granitowej i płyt granitowych, - wykonywanie nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, - wykonywanie nawierzchni chodników z kostki betonowej. *Przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Stosownie do art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 15. Wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wart. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 16. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: 16.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 14 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 16.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 14 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów winna zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 17. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 17.1. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 14 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust.2 lit. i) projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 14 czynności. 17.2. Jeżeli okres trwania naruszenia zasad zatrudnienia jest krótszy niż miesiąc kalendarzowy, wówczas wysokość kary umownej, o której mowa w pkt. 17.1. ustala się proporcjonalnie do ilości dni, w których stwierdzono to naruszenie. 17.3. Kary umownej, o której mowa w pkt. 17.1. i 17.2. nie nalicza się jeżeli Wykonawca wykaże, że naruszenie zasad zatrudnienia nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznane nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia lub wygaśnięcie umowy o pracę z przyczyn wskazanych wart. 63-67 Kodeksu Pracy. W takim przypadku Wykonawca winien zastąpić ww. osobę inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 17.4. W przypadku nie przedstawienia w terminie dowodów zatrudnienia, o których mowa w pkt. 16 ppkt.16.2. Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną o której mowa w § 12 ust. 2 lit. i) projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 17.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 18. W przypadku, gdy zakres robót budowlanych, o którym mowa w pkt.1 niniejszego rozdziału będzie wykonywany przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę, Wykonawca winien w umowie o podwykonawstwo zobowiązać podwykonawcę do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności pod rygorem niezaakceptowania podwykonawcy przez Zamawiającego. 19. Realizacja umowy przez Wykonawcę z udziałem Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z art.29 ust. 3a ustawy Pzp i ponosi on pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z pkt. 14-17. 20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 21. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na to, że nie da się rozdzielić robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia ze względów technologicznych oraz podział ich na części byłby nieopłacalny ze względów ekonomicznych. 23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 24. Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia umowy ramowej, b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, c) zastosowania aukcji elektronicznej. 25. Zamawiający, nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty kwotą wadium w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. Nr 110 ze zm.). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym we Wschowie nr 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 w tytule przelewu należy określić, że jest to: wadium, wskazać nr postępowania: „OSE.272.3.2019 – „Remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie” 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w pok. 204 lub dołączyć do oferty. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych wart. 46 ust.4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Uwaga - zmiana treści art.46 ust.4a po nowelizacji ustawy Pzp). 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą (30 dni) licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę. 9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa wart. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. (Uwaga - zmiana treści art.46 ust.4a po nowelizacji ustawy Pzp). 14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 3 do oferty. 2. Wykonawca (lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/ informacji z otwarcia ofert, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - załącznik nr 4. 3. Dowód uiszczenia wadium. 4. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach