Przetargi.pl
Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących na wyposażeniu 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach przez okres 12 miesięcy.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Domańskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 707 874 , fax. 684 707 874
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Domańskiego 2
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 684 707 874, fax. 684 707 874
  REGON: 97032797400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.105szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących na wyposażeniu 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach przez okres 12 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących na wyposażeniu 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach przez okres 12 miesięcy. Zamówienie obejmuje dostawę paliwa, w tym: -oleju napędowego ON w ilości 126 000 litrów - etyliny 95 w ilości 10 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy muszą udokumentować posiadanie aktualnej koncesji na obrót pali wami ciekłymi. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnej na dzień złożenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów na zasadzie spełnia, nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty - Załącznik nr 1 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 6 - W przypadku wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach