Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 66-530 Drezdenko, ul. Warszawska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7638027; 7620202 , fax. 095 7620220
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Warszawska 1
  66-530 Drezdenko, woj. lubuskie
  tel. 095 7638027; 7620202, fax. 095 7620220
  REGON: 00053000575110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.drezdenko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko I. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane II. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części: • Część I – Budowa oświetlenia drogowego w m. Zagórze • Część II – Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wrzosowej w m. Trzebicz • Część III – Budowa oświetlenia drogowego w m. Trzebicz dz. Nr 187 i 271 III. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: a) dla części I zamówienia - Budowa oświetlenia drogowego w m. Zagórze w kwocie 600,00 zł (słownie: sześćset zł 00/100), b) dla części II zamówienia - Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wrzosowej w m. Trzebicz w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset zł 00/100), c) dla części III zamówienia - Budowa oświetlenia drogowego w m. Trzebicz dz. Nr 187 i 271 w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta zł 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie precyzuje warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość oferty A. oferta na wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, B. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załączniki nr 2 do SIWZ, C. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich (oryginał), D. pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy, jeżeli upoważnienie takie wynika z dokumentów rejestracyjnych firmy nie wymaga się składania tego formularza, pełnomocnictwa należy składać w formie pisemnej (oryginał) lub w formie kopii poświadczonej notarialnie, E. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa należy składać w formie pisemnej (oryginał) lub w formie kopii poświadczonej notarialnie, F. dowód wniesienia wadium dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia (kopię dowodu wniesienia wadium należy wpiąć do oferty, a oryginał luźno dołączyć do oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach