Przetargi.pl
Regeneracja płyty boiska sportowego przy ul. Sulechowskiej w Kargowej

Gmina Kargowa ogłasza przetarg

 • Adres: 66-120 Kargowa, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3525131 w. 50
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kargowa
  Rynek 33
  66-120 Kargowa, woj. lubuskie
  tel. 68 3525131 w. 50
  REGON: 97070735000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kargowa.pl, www.bip.kargowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Regeneracja płyty boiska sportowego przy ul. Sulechowskiej w Kargowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zmówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na regeneracji płyty boiska sportowego przy ul. Sulechowskiej w Kargowej wraz z systemem nawodnienia. Ponadto zamówienie obejmuje pielęgnację wykonanej murawy zgodnie z opracowanym przez wykonawcę programem pielęgnacji na okres od dnia wykonania murawy przez 12 miesięcy. Zamówienie obejmuje: a) wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji, zgód etc. w zakresie niezbędnym dla rozpoczęcia i prawidłowej realizacji robót budowlanych, b) wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji nawierzchni płyty boiska sportowego (roboty ziemne, ułożenie siatki pod nawierzchnią, wykonanie trawników - nawierzchnię należy wykonać z naturalnej trawy sianej min. 30g/m2 lub równoważnie z darni rozkładanej z rolki o grubości 2-2,5cm), c) wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska wraz ze sterownikiem, d) wykonanie studni głębinowej wraz z instalacją pompy lub wykonanie przyłącza wodociągowego do zasilania systemu nawadniania z sieci wodociągowej znajdującej się w ul. Chwalimskiej w Kargowej – dz. nr 13/2 (obręb 0001 Kargowa-miasto 080904_4), e) roboty i usługi pomocnicze mające na celu przeprowadzenie inwestycji, f) pielęgnację nawierzchni płyty boiska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł. Wadium należy wnieść w formie i zasadach określonych w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. W formie pieniądza wadium można wnieść na następujący rachunek bankowy: Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa, nr rachunku: 65 9673 1020 0020 0200 0114 0014.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach