Przetargi.pl
Remont dachu budynku internatu Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie - z opracowaniem dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 46-060 Prószków, ul. Pomologia
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4648070 , fax. 0-77 4648070
 • Data zamieszczenia: 2020-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza
  ul. Pomologia 11
  46-060 Prószków, woj. opolskie
  tel. 0-77 4648070, fax. 0-77 4648070
  REGON: 95041000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomologia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkołą

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku internatu Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie - z opracowaniem dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 – dokumentacja projektowa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej, Specyfikacji Techniczne i Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót i zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania: Remont dachu budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz zrealizowanie na podstawie sporządzonej dokumentacji wszystkich robót budowlanych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje; 1. Materiały przygotowawcze; • opinia kominiarska 2. Projekt budowlany, 3. Projekt wykonawczy w branżach; • architektura i konstrukcja • instalacje elektryczne 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 5. inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji 6. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych Zadanie 2 – Realizacja robót budowlanych Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu Internatu na podstawie dokumentacji projektowej zadania 1. Zakres przedmiotu zamówienia robót budowlanych obejmuje; • Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające • rozebranie pokrycia z płyt azbestowych • rozebranie elementów więźby dachowej rozebranie rynien • rozebranie obróbek blacharskich • zabezpieczenie dachu folią budowlaną • wywiezienie i utylizacja gruzu. • Roboty montażowo – budowlane • wymiana elementów konstrukcyjnych dachu krokwie, płatwie • montaż łat i kontrłat • pokrycie dachu dachówką karpiówką • montaż rynien i rur spustowych • obróbki blacharskie • remont kominów • obróbka attyki. W zakresie realizacji należy przewidzieć wszystkie roboty opisane w programie funkcjonalno - użytkowym oraz wszystkie inne niezbędne roboty towarzyszące konieczne do wykonania zadnia, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami. Termin realizacji do 30 listopad 20202.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 6.000,00PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 3.pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 82 1240 1633 1111 0010 2169 3907.z adnotacją „Wadium – Remont dachu budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj” 4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;6.2.3.gwarancjach bankowych;6.2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 6.Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7.W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)kwotę gwarancji, c)termin ważności gwarancji w formule: „od dnia .......–do dnia .........”

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach