Przetargi.pl
Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy -rozbudowa sieci monitoringu relacji: U.M. Nysa – ul. Bramy Grodkowskiej w Nysie

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Kolejowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 4080513, 4080553 , fax. (077) 4080553
 • Data zamieszczenia: 2020-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
  ul. Kolejowa 15
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. (077) 4080513, 4080553, fax. (077) 4080553
  REGON: 51736400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nysa.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy -rozbudowa sieci monitoringu relacji: U.M. Nysa – ul. Bramy Grodkowskiej w Nysie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy podstawowych robót budowlanych to m. in.: - ułożenie kabla światłowodowego Z-XOTKtsdD-144J w istniejącej kanalizacji teletechnicznej – 1908m - montaż przełącznicy ODT 4U 144J SC - 2szt - pomiary reflektometryczne i tłumienności optycznej linii światłowodowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach