Przetargi.pl
Modernizacja czterech przejść dla pieszych w Ozimku Cz.1 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Cz.2 Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i tablicy do pomiaru prędkości.

Gmina Ozimek ogłasza przetarg

 • Adres: 46-040 Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 46 22 800, , fax. 77 46 22 811
 • Data zamieszczenia: 2020-10-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ozimek
  ul. Ks. J. Dzierżona 4B
  46-040 Ozimek, woj. opolskie
  tel. 77 46 22 800, , fax. 77 46 22 811
  REGON: 52796000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja czterech przejść dla pieszych w Ozimku Cz.1 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Cz.2 Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i tablicy do pomiaru prędkości.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja czterech przejść dla pieszych, zlokalizowanych w Ozimku na działkach nr 369/7, 355/2, 391, 122/1. Modernizacja obejmować będzie: 1) Cz. 1 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejść dla pieszych. Zadanie obejmuje wykonanie oznakowania dla 4 przejść dla pieszych na drogach powiatowych i na drogach wojewódzkich. W zakres zadania wchodzą: a) Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. b) Wykonanie oznakowania poziomego jezdni masą chemoutwardzalną zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na drogach powiatowych i wojewódzkich. c) Wykonanie oznakowania pionowego. d) Koordynacja prac z wykonawcą prac z części II dotyczącej wykonania oświetlenia. 2) Cz. 2 Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i tablicy do pomiaru prędkości. Zadanie obejmuje wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, oznakowania aktywnego (znak D-6) oraz wykonaniu aktywnej tablicy wyświetlającej prędkość zbliżających się pojazdów do jednego z modernizowanych przejść oraz wytyczenie geodezyjne lokalizacji obiektów wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Zgodnie z załączoną dokumentacją budowlano – projektową. W zakres zadania wchodzą: a) Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Ozimku w następującej lokalizacji: • ul. Opolska za zjazdem z drogi krajowej nr 46 – droga powiatowa, • ul. Częstochowska naprzeciwko kościoła – droga powiatowa, • ul. Wyzwolenia za rondem przy Placu Europejskim – droga wojewódzka, • ul. Wyzwolenia przy skrzyżowaniu z ul. Cmentarną – droga wojewódzka. • Lokalizacja tablicy do pomiaru prędkości – za zjazdem z drogi krajowej na ul. Opolskiej w Ozimku. b) Wytyczenie obiektów i ich inwentaryzacja powykonawcza (wraz z oświadczeniem o złożeniu do przyjęcia do zasobów geodezyjnych). c) Koordynacja prac z Wykonawcą oznakowania poziomego i pionowego z cz. 1. d) Wykonanie oznakowania tymczasowego w trakcie przeprowadzenia robót. e) Uruchomienie oświetlenia z podpięciem zasilania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiary robót, projekty techniczne modernizacji przejść dla pieszych, projekt budowlany, STWiOR, 3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2. 4. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 6. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę 7. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 9. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) Cz. 1 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. b) Cz. 2 – 3000,00 (słownie: trzy tysiące złotych) 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.2. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa następujące dokumenty.: 1) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 15; 2) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22; 3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4. 4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5. 5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach