Przetargi.pl
Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek. Remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku (etap III-Doświetlenie bieżni lekkoatletycznej

GMINA OZIMEK ogłasza przetarg

 • Adres: 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774622800 , fax. 774622811
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA OZIMEK
  ul. ks. Jana Dzierżona 4B
  46-040 Ozimek, woj. opolskie
  tel. 774622800, fax. 774622811
  REGON: 531413202
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek. Remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku (etap III-Doświetlenie bieżni lekkoatletycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek. Remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku (etap III-Doświetlenie bieżni lekkoatletycznej).”2. Obiekty, będące przedmiotem zamówienia, są to linie kablowe nN, stalowe słupy oświetleniowe oraz oprawy LED, w zakresie:- budowa trzech słupów oświetleniowych typu CC12m 76/204/4 ( 12m wykonany ze stali ocynkowanej) z poprzecznikami P120., na fundamencie FP-3 z dwoma naświetlaczami LED o mocy 120W, 19200lm każdy,- budowa linii kablowej do zasilenia oświetlenia ( ok 101m),3. Budowany obiekt, zasilany będzie z istniejącej sieci oświetlenia boiska szkolnego4. Zestawienie charakterystycznych parametrów budowanych obiektów– słup typu CC12m 76/204/4 ( 12m wykonany ze stali ocynkowanej) z poprzecznikami P120., na fundamencie FP-3 z- naświetlacze LED o mocy 120W, 19200lm każdy,– 6 szt.,- Linia kablowa YKXS 4x16mm2 – 101m5. Zamówienie obejmuje między innymi wykonanie:1) Prac geodezyjnych.2) Robót ziemnych.3) Budowa linii kablowych YKXS 4x16mm2 o łącznej długości 101m.4) Budowa stanowisk słupowych typu CC12m 76/204/4 ( 12m wykonany ze stali ocynkowanej) z z poprzecznikami P120., na fundamencie FP-3– 3szt. ( Część II)5) Montaż naświetlaczy LED o mocy 120W, 19200lm każdy,– 6 szt.,6) Usunięcie wszelkich kolizji związanych z budową.7) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych8) Dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych.9) Uporządkowania terenu budowy oraz terenów przyległych.10) Zatrudnienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia, zatrudnienia kierowników robót branżowych oraz prowadzenia dziennika budowy.11) Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego.6. Wszelkie wymagania dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, cech materiałów, wymagań szczególnych jak i specyfikacji technicznych zostały szczegółowo określone na podstawie Polskich Norm w załączonej dokumentacji technicznej.7. Dokumentacja techniczna, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót oraz STWiOR stanowią załączniki do SWZ.8. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2.9. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę.10. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Rozwiązania równoważne muszą posiadać parametry techniczno-eksploatacyjno-montażowe nie gorsze jak uzyskane poprzez realizację według wskazań projektanta oraz pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian rozwiązań zawartych w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego. 11. Jeżeli Zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.12. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał, urządzenie lub wyrób jest zgodny z wymaganiami SWZ lub równoważny z materiałem, urządzeniem lub wyrobem wskazanym w SWZ podejmą przedstawiciele Zamawiającego po przedłożeniu przez Wykonawcę informacji o materiale, urządzeniu lub wyrobie wraz z odpowiednimi katalogami, certyfikatami i próbkami, o ile takie są wymagane w SWZ. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach