Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni na drogach powiatowych PZD w Busku - Zdroju w roku 2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, Wełecz
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 701 646 , fax. 41 378 46 39
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
  Wełecz 146
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 701 646, fax. 41 378 46 39
  REGON: 29994388200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.busko.com.pl/bip/przetargi.php

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni na drogach powiatowych PZD w Busku - Zdroju w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Remont cząstkowy nawierzchni na drogach powiatowych PZD w Busku - Zdroju w roku 2019: Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami oraz betonem asfaltowym na terenie Obwodu Drogowego w Busku - Zdroju oraz Obwodu Drogowego w Stopnicy w tym: - wyboje o głębokości od 0 cm do 2,0, - wyboje o głębokości od 2,0 cm do 4,0 cm - wyboje o głębokości > 4,0 cm - remont nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 S grubości 4 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach