Przetargi.pl
Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z przyobiektową oczyszczalnią ścieków i oświetleniem terenu na działce nr 209, obręb ew. Stanowiska, jedn. ew. Smyków

Urząd Gminy Smyków ogłasza przetarg

 • Adres: 26-212 Smyków, Smyków
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3739181 , fax. 0-41 3739181
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Smyków
  Smyków 91
  26-212 Smyków, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3739181, fax. 0-41 3739181
  REGON: 29002069600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.smykow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z przyobiektową oczyszczalnią ścieków i oświetleniem terenu na działce nr 209, obręb ew. Stanowiska, jedn. ew. Smyków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z przyobiektową oczyszczalnią ścieków i oświetleniem terenu na działce nr 209, obręb ew. Stanowiska, jedn. ew. Smyków” w ramach operacji typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogólna charakterystyka inwestycji: Projektowany budynek użyteczności kulturalno-społecznej to budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia i bez poddasza użytkowego o konstrukcji murowanej, ściany murowane ocieplone z zewnątrz warstwą styropianu grubości 15 cm, strop żelbetowy. Budynek o kształcie prostokąta o wymiarach 18 x 12 m. Dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 300 o konstrukcji drewnianej i pokryciu z blachodachówki. Układ konstrukcyjny, oparty na ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych. Posadowiony na ławach fundamentowych żelbetowych. Wejście główne do budynku od strony zachodniej, przed wejściem głównym pochylnia dla osób niepełnosprawnych, oraz teren utwardzony kostką brukową z wydzielonymi miejscami postojowymi przed budynkiem. Wokół budynku opaska z kostki brukowej. Ogrodzenie i furtka panelowe, brama przesuwna. Dodatkowo należy zasypać dwa zbiorniki wodne ziemne znajdujące się na działce. W zakres niniejszego opracowania wchodzą następujące instalacje: wewnętrzna instalacja wodociągowa z pompą ciepła dla CWU, wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania z kotłem na pellet klasy 5, zewnętrzna instalacja kanalizacyjna, przyłącze wodociągowe. W budynku świetlicy wiejskiej projektuje się instalację oświetlenia ogólnego, instalację gniazd wtykowych, instalację wentylacji. Oprawy oświetleniowe LED, osprzęt instalacyjny, zabezpieczenia i rozdzielnice średniej klasy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie woli (Oferta) zawiera; 1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik do SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC. 2. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ) 3. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ) 4. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b SIWZ) 5. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 6. Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”. 7. Oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach