Przetargi.pl
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce”

Gmina Daleszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 26-021 Daleszyce, pl. Staszica
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3171693 , fax. 0-41 3171693
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Daleszyce
  pl. Staszica 9
  26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3171693, fax. 0-41 3171693
  REGON: 29101004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.daleszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie opisanym w projekcie umowy nad realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce” Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiot zamówienia obejmuje: 3.1.1. Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż: a) sanitarnej, b) konstrukcyjno – budowlanej, c) elektrycznej d) drogowej. Zamawiający ustala Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży sanitarnej koordynatorem zespołu nadzoru budowlanego. Zakres zadania zgodny z PFU i SIWZ dostępnym na BIP Daleszyce w zadaniu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce” znak: GMR.ZP.271.51.2018 z dnia 14.12.2018r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 0/100 gr) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach