Przetargi.pl
Wywóz odpadów komunalnych selektywnych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 521 442 , fax. 413 521 442
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Partyzantów 12
  28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 521 442, fax. 413 521 442
  REGON: 30236200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoz.kazimierzawielka.com/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz odpadów komunalnych selektywnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wywóz odpadów komunalnych selektywnych z kontenera o pojemności 7000 litrów x 4 szt / miesiąc, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. Poz. 21 z dnia 8 stycznia 2013r.), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 2014 poz. 1923). Wywóz odpadów o kodach: 1) 200301 (niesegregowane [zmieszane] odpady komunalne), 2) 150102 (opakowania z tworzyw sztucznych), 3) 150107 (opakowania ze szkła). W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej i zagospodarowania odpadów komunalnych. Odbiór i wywóz odbywał się będzie przy użyciu przystosowanych, zamykanych kontenerów. Zamawiający informuje, że opróżnianie koszy, przewożenie odpadów z pomieszczeń szpitala i umieszczanie ich w odpowiednich kontenerach leży w gestii Zamawiającego. Usługa odpadów winna być wykonywana po uzgodnionym telefonicznie dniu z Działem Techniczno - Gospodarczym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia interwencyjnego odebrania odpadów. Dodatkowy termin zostanie uzgodniony z Działem Techniczno - Gospodarczym. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania czystych kontenerów, w dobrym stanie technicznym i na własny koszt dokonywać ich naprawy i konserwacji. Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia kontenera powstałe w czasie transportu. W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscach gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi przy użyciu sprawnego pojazdu samochodowego. Pojazd samochodowy musi posiadać łatwo zmywalną przestrzeń. Pojazd samochodowy, którym będzie świadczona usługa, będzie przewoził kontenery i opróżniał je. Pomiar masy odpadów komunalnych będzie podawany w Mg. Po odebraniu odpadów komunalnych Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu wydruk z wagi elektronicznej zawierającej wagę wywożonych odpadów, datę i godzinę. Wydruk z wagi należy przekazywać Działowi Techniczno - Gospodarczemu. Winny być sporządzane zbiorcze karty przekazania odpadów obejmujące odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy i jest podstawą do wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązany jest do mycia i dezynfekowania pojazdu którym przewożone są odpady na swój koszt, w każdym dniu po zakończeniu wykonywania usługi. Pracownicy Wykonawcy, którzy będą wykonywać usługę muszą posiadać odpowiednie ubrania robocze oraz identyfikatory.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na transport i odbiór odpadów komunalnych oraz dokument potwierdzający, że Wykonawca ma możliwość dostarczania odpadów komunalnych odbieranych od Zamawiającego do właściwego miejsca składowania i unieszkodliwiania odpadów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach