Przetargi.pl
Budowa żłobka w miejscowości Cedzyna

Gmina Górno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-008 Górno, Górno
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 023 018 , fax. 413 023 009
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Górno
  Górno 169
  26-008 Górno, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 023 018, fax. 413 023 009
  REGON: 29101007900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa żłobka w miejscowości Cedzyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa żłobka w miejscowości Cedzyna zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy. 1.1. Zamówienie jest współfinansowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 „MALUCH+” 2019 1.2. Przedmiotem inwestycji jest budynek żłobka (II-kondygnacyjny, parter i poddasze użytkowe), przekryty czterospadowym dachem o kącie spadku połaci 35 stopni. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej: ściany murowane z bloczków gazobetonowych, stropy gęstożebrowe i żelbetowe. Dach o konstrukcji drewnianej, przekrycie budynku z blachodachówki. 1.3. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: 1) roboty ziemne - cpv 45111200-0 (stwior st-4) 2) roboty fundamentowe - cpv 45262210-6 (stwior st-2) 3) konstrukcje bet. i żelbet. nadziemia cpv45262300-4 (stwior st-2) 4) okładziny gipsowo-kartonowe cpv 45421146-9 (stwior st-2) 5) roboty murowe - cpv 45262500-6 (stwior st-2) 6) przewody wentylacyjne i komy – cpv 45262500-6 (stwior st-2) 7) roboty tynkarskie i okładziny ścian cpv 45324000-4 (stwior st-2) 8) malowanie cpv 45430000-0 (stwior st-2) 9) posadzki cpv 45430000-0 (stwior st-2) 10) stolarka cpv 45420000-7 (stwior st-2) 11) konstrukcja dachu cpv45261200-5 (stwior st-2) 12) roboty pokrywcze dachu – cpv 45261200-5 (stwior st-2) 13) obróbki blacharskie cpv45261000-4 (stwior st-2) 14) docieplenie ścian zewnętrznych cpv 45321000-3 (stwior st-2) 15) podjazdy zewnętrzne, schody, tarasy (stwior st-2, st-5) 16) pozostałe roboty towarzyszące (stwior st-2, st-5) 17) wlz-tablica tg cpv- 45311000-0 18) tablice rozdzielcze cpv-45317300-5 19) montaż osprzętu cpv-45311200-2 20) przewody i kable cpv-45311000-0 21) oprawy oświetleniowe cpv-45311000-0 22) instalacja odgromowa cpv-45312310-3 23) pomiary cpv-45311200-2 24) instalacja oddymiania - klatki schodowe 25) zasilanie gniazd komputerowych pel 26) instalacja sieci logicznej lan 27) instalacja tv-sat 28) kontrola dostępu 29) drenaż opaskowy 30) instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego cpv-45331100-7 (stwior st-7) 31) kotłownia cpv-45331100-7 (stwior st-7 32) instalacja wentylacji mechanicznej cpv-45331210-1 (stwior st-7) 33) instalacja wodociągowa cpv-45330000-9 (stwior st-7) 34) instalacja hydrantowa cpv-45330000-9 (stwior st-7) 35) instalacja kanalizacyjna sanitarna cpv-45330000-9 (stwior st-7) 36) oświetlenie terenu (prace montażowe) 37) przyłącze kanalizacji sanitarnej 38) przyłącze wodociągowe 39) roboty pomiarowe, roboty ziemne – cpv 45100000-8 (stwior st-4, st-5) 40) nawierzchnie dróg i miejsc parkingowych - cpv 45233252-0 (stwior st-5) 41) nawierzchnie chodników - cpv 45233252-0 (stwior st-5) 42) budowa krawężników i obrzeży – cpv 45233252-0 (stwior st-5) 43) zieleń - cpv 45233252-0 (stwior st-5, st-6) 44) roboty uzupełniajace (stwior st-5) 45) elementy małej architektury - cpv 45111291-4 (stwior st-6) 46) plac zabaw wraz z ogrodzeniem – cpv 45111291-4 (stwior st-6) 47) zagospodarowanie terenu w zieleń – cpv 45111291-4 (stwior st-6) 48) ogrodzenie terenu - cpv 45111291-4 (stwiorst-6) 49) pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące - cpv 45111291-4 (stwior st-6) 50) dostawa i montaż wyposażenia 2. Przewidywany zakres i wielkość zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ – dokumentacja techniczna. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości zamówienia, której zakres nie przekroczy uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych. 2.1. Załącznik 8 do SIWZ – przedmiary robót / kosztorysy ofertowe stanowi dokument pomocniczy do rozliczenia dofinansowania oraz do płatności faktur częściowych. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. 3. Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. 4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 80.000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed ostatecznym terminem składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 359ze zm.). 3. Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem, na rachunek bankowy Nr 59 8485 0009 2000 0013 2000 0007. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. UWAGA! Przez wpłatę przelewem Zamawiający rozumie udzieloną bankowi dyspozycję Wykonawcy, obciążenia jego rachunku wymaganą kwotą i uznania tą kwotą rachunku Zamawiającego - art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (t.j. Dz.U.2017.1876) 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM – Budowa żłobka w miejscowości Cedzyna” 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu. 1) W związku z obowiązkiem zwrotu wadium, zgodnie z przypadkami wskazanymi w ustawie Pzp, zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. 2) Z dokumentu gwarancji bankowej (ubezpieczeniowej) powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy, płatny w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach