Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w Gminie Byczyna

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-220 Byczyna, Rynek 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 413 41 50 , fax. 77 413 41 50
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Rynek 1 1
  46-220 Byczyna, woj. opolskie
  tel. 77 413 41 50, fax. 77 413 41 50
  REGON: 53141299300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w Gminie Byczyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej w Gminie Byczyna: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych za pomocą mieszanki mineralno-bitumicznej Remont części dróg, ok. 750 m2 będzie wykonywany metodą: Wyszczególnienie robót dotyczących remontu cząstkowego z wycięciem uszkodzonego miejsca nawierzchni: 1. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów. 2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę wraz z uprzątnięciem i utylizacją gruzu. 3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża. 4. Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości do 15 cm. 5. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca i krawędzi pionowych. 6. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia. 7. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki walcem wibracyjnym lub w przypadku utrudnionego dostępu płytą wibracyjną. 8. Posmarowanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem lub emulsją asfaltową i zasypanie kruszywem 0-5mm. Dotyczy dróg nr: wg Wykazu dróg - załącznik nr 10. 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera Remont części dróg, ok. 160m2 będzie wykonywany przy użyciu remonterów Zasady prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni przy użyciu remonterów natryskujących pod ciśnieniem (mieszanina grysów z emulsją asfaltową) w ramach remontu dróg onawierzchni bitumiczne w Gminie Byczyna. Zakres robót obejmuje remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonywany emulsją asfaltową i grysami frakcji 2- 5 mm i 5-8 mm i obejmujący: naprawę ubytków, spękań i rakowin. W ramach prac drogowych przewiduje się następujący podział wykonania remontów emulsją i grysami: 1. Wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 2 cm 2. Wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 4 cm 3. Likwidacja spękań i rakowin emulsją asfaltową i grysem Dotyczy dróg nr: wg Wykazu dróg - załącznik nr 10. Uszkodzone nawierzchnie dróg będą kwalifikowane i wskazywane do remontu każdorazowo przez umocowanych pracowników Zamawiającego. Wymagania techniczne wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określone zostały w SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH zawartych w załączniku do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy nawierzchni w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca roboty zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót remontowych. 2.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - zał. Nr 9 do SIWZ Wykaz dróg - zał. Nr 10 do SIWZ 2.3. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 2.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: długość udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach