Przetargi.pl
Dostawa kompleksowa paliwa gazowego (sprzedaż i dystrybucja) do kotłowni eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 49-130 Tułowice, ul. Kościuszki 13
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4600661 , fax. 77 4600681
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Kościuszki 13 13
  49-130 Tułowice, woj. opolskie
  tel. 77 4600661, fax. 77 4600681
  REGON: 53059656000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kompleksowa paliwa gazowego (sprzedaż i dystrybucja) do kotłowni eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy paliwa gazowego do kotłowni rocznie szacunkowo 292400 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tulowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach