Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej wymaganej do ustalenia linii brzegowej dla rzek: 1) Wyderka w km 0+000 ÷ 2+583 gm. Praszka, 2) Prosna w km 189+462 ÷ 191+400 gm. Praszka, 3) Stara Prosna w km 0+000 ÷ 2+108 gm. Gorzów Śląski, 4) Piaska w km 0+000 ÷ 2+840 gm. Gorzów Śląski, 5) Pawłowiczanka w km 0+000 ÷ 1+982 gm. Gorzów Śląski 6) Prosna w km 192+532 ÷ 196+199 gm. Gorzów Śląski z wykorzystaniem wyników pomiarów pochodzących z ewidencji gruntów i budynków wykonanych dla gmin Gorzów Śląski i Praszka

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 45-061 Opole, ul. Katowicka 55
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 442-57-42 , fax. (077) 442-57-42, 4425726
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Katowicka 55 55
  45-061 Opole, woj. opolskie
  tel. (077) 442-57-42, fax. (077) 442-57-42, 4425726
  REGON: 00010051785953
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji geodezyjnej wymaganej do ustalenia linii brzegowej dla rzek: 1) Wyderka w km 0+000 ÷ 2+583 gm. Praszka, 2) Prosna w km 189+462 ÷ 191+400 gm. Praszka, 3) Stara Prosna w km 0+000 ÷ 2+108 gm. Gorzów Śląski, 4) Piaska w km 0+000 ÷ 2+840 gm. Gorzów Śląski, 5) Pawłowiczanka w km 0+000 ÷ 1+982 gm. Gorzów Śląski 6) Prosna w km 192+532 ÷ 196+199 gm. Gorzów Śląski z wykorzystaniem wyników pomiarów pochodzących z ewidencji gruntów i budynków wykonanych dla gmin Gorzów Śląski i Praszka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace geodezyjne polegające na ustaleniu linii brzegowej dla gruntów pod publicznymi wodami płynącymi na rzekach: 1) Wyderka w km 0+000 ÷ 2+583 gm. Praszka, 2) Prosna w km 189+462 ÷ 191+400 gm. Praszka, 3) Stara Prosna w km 0+000 ÷ 2+108 gm. Gorzów Śląski, 4) Piaska w km 0+000 ÷ 2+840 gm. Gorzów Śląski, 5) Pawłowiczanka w km 0+000 ÷ 1+982 gm. Gorzów Śląski 6) Prosna w km 192+532 ÷ 196+199 gm. Gorzów Śląski Wykonawca wykorzysta dane będące w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym tj. operacie ewidencji gruntów i budynków dla gmin Gorzów Śląski i Praszka. Celem przedmiotowych czynności jest ustalenie linii brzegowej w/w rzek zgodnie z art. 15 ust. 1 Prawa wodnego wraz ze zmianą klasoużytku. Czynności te umożliwią właściwą regulację stanu prawnego gruntów pokrytych wodami zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne i ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Wykonawca dostarczy przy odbiorze: decyzje o ustaleniu linii brzegowej z klauzulą ostateczności wypisy z rejestrów danego operatu dla działek ujętych w projekcie rozgraniczenia dla gruntów zawierający zmianę rodzaju użytku danej działki wyrysy z mapy ewidencyjnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wzmiuw.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach