Przetargi.pl
Organizacja sześciu plenerowych Pikników Rodzinnych na rzecz upowszechnienia zawodu dziennego opiekuna w ramach projektu Powrót do zatrudnienia realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-315 Opole, ul. Głogowska 25C
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4416701 , fax. 0-77 4416702
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
  ul. Głogowska 25C 25C
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 4416701, fax. 0-77 4416702
  REGON: 53165550800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja sześciu plenerowych Pikników Rodzinnych na rzecz upowszechnienia zawodu dziennego opiekuna w ramach projektu Powrót do zatrudnienia realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizuje sześć plenerowych Pikników Rodzinnych w dniach 12, 13, 19, 20, 26, 27 września 2015 r., zwanych dalej Imprezami, mających na celu zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców województwa opolskiego w zakresie opieki wczesnodziecięcej świadczonej przez dziennych opiekunów. Imprezy skierowane są do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziców z dziećmi, osób pozostających bez zatrudnienia oraz beneficjentów PO KL (potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020). Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisano w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799520002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie zawodowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wup.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach