Przetargi.pl
Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki

Gmina Prudnik ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4066200 , fax. 077 4066228
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prudnik
  ul. Kościuszki 3 3
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 077 4066200, fax. 077 4066228
  REGON: 00052652900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prudnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż schodów metalowych oraz przebudowa zasilania hali sportowej Obuwnik w Prudniku przy ul. Łuczniczej. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) część I - dostawa i montaż schodów metalowych. 2) część II - przebudowa zasilania hali. Jest to drugi etap wykonania zasilania. (Pierwszy etap został wykonany w 2014 r.) W ramach tego etapu należy wykonać: - wymianę instalacji oświetlenia podstawowego, - wymianę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, - wymianę zasilania wentylatorów - koryta kablowe, - pomiary
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211603
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.prudnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach