Przetargi.pl
Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powiat Oleski ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3597833 , fax. 034 3597845
 • Data zamieszczenia: 2014-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Oleski
  ul. Pieloka 21 21
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  tel. 034 3597833, fax. 034 3597845
  REGON: 53246335000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na zorganizowaniu zielonej szkoły dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy w zakresie biologii, geografii i fizyki w terenie. Uczestnikami zajęć będą uczniowie trzech szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego Zespołu Szkół w Oleśnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce. Ogólne zobowiązania Wykonawcy dotyczące zamówienia: Zielona szkoła będzie przeprowadzona dla 80 uczennic/uczniów w 2 grupach po 40 osób każda, w tym Zespół Szkół w Oleśnie - 40 osób, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu - 15 osób oraz I Liceum Ogólnokształcące w Praszce - 25 osób. Będzie realizowana w terminie uzgodnionym z kierownictwem projektu. Minimalny zakres czasowy to 5 dni (w tym 4 noclegi) dla każdego uczestnika. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania zielonej szkoły trwającej 5 dni dla 80 osób wraz z zapewnieniem dojazdu ze szkoły i do szkoły po zakończeniu zielonej szkoły, tj. z Olesna, ul. Sądowa 2, z Dobrodzienia, ul. Oleska 7, oraz z Praszki ul. Kaliska 38, noclegu, wyżywienia w formie 3 posiłków dziennie oraz zapewnienia pobytu na tych samych warunkach dla opiekunów zielonej szkoły (nauczycieli ze szkół objętych projektem) w liczbie zgodnej z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zakres minimalny zajęć w ramach zielonej szkoły: zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności dotyczących życia w środowisku poprzez własne obserwacje i doświadczenia ćwiczenia i zabawy interaktywne aktywny wypoczynek z wykorzystaniem gier i zabaw sportowych elementy edukacji ekologicznej zapoznanie ze światem przyrody - elementy biologii w terenie zapoznanie z położeniem w terenie i uwarunkowaniami geograficznymi, ukształtowaniem terenu - elementy geografii w terenie zapoznanie ze zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w terenie - elementy fizyki w terenie Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z przeprowadzonych wycieczek w terminie do 10 grudnia 2014r. - część I dla 40 osób, do 10 czerwca 2015r. - część II dla 40 osób. Do rozliczenia się z zamówienia wymagane jest: faktura/rachunek wraz z protokołem spisanym na zakończenie zielonej szkoły. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zielonej szkoły z roku 2014 na rok 2015 w przypadku braku sprzyjających warunków pogodowych lub pojawiających się innych nowych okoliczności. Wyjazd szkoleniowy powinien rozpocząć się obiadem w pierwszym dniu i zakończyć obiadem w ostatnim dniu. Każdy uczestnik wyjazdu otrzyma dodatkowo suchy prowiant na czas podróży powrotnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799520002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach