Przetargi.pl
Remont budynku świetlicy w Kobułtach po pożarze II etap

Gmina Biskupiec ogłasza przetarg

 • Adres: 11-300 Biskupiec, al. Niepodległości 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7150110 , fax. 89 7152437
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biskupiec
  al. Niepodległości 2 2
  11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7150110, fax. 89 7152437
  REGON: 00068779300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biskupiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku świetlicy w Kobułtach po pożarze II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty polegające na wykonaniu: ścianek działowych z płyt GKF,robót tynkarskich,robót posadzkowych,robót instalacyjnych -elektryczne,robót instalacyjnych - wod-kan,robót elewacyjnych w ilościach i zakresie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i przedmiarem robót Każdorazowo kolorystykę i model wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia (art. 29 ust. 3 ustawy pzp). Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych,00/100 złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj. Bank Pocztowy S.A. placówka w Biskupcu 76 1320 1104 3132 3622 2000 0003. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: Remont budynku świetlicy w Kobułtach po pożarze II etap W pozostałych przypadkach (p.3.2.-3.5 niniejszego rozdziału) wymagane jest dostarczenie do dnia upływu składania ofert oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 7.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu (data i godzina) środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.biskupiec.pl/ogloszenia_przetargi.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach