Przetargi.pl
Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i miał.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, Oś. Parkowe 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7416936 , fax. 089 7416594
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
  Oś. Parkowe 2 2
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7416936, fax. 089 7416594
  REGON: 51003101700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec.mragowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i miał.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i miał: Dla zadania 1 - dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 1800Mg. Dla zadania 2 - dostawa węgla kamiennego sortymentu miał M II A typ 32.2 klasy 22/16/06, w ilości 11000Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach 20 % w zależności od potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych): - w przypadku składania oferty na zadanie 1 - kwota wadium wynosi 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), - w przypadku składania oferty na zadanie 2 - kwota wadium wynosi 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się: a) W pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem - Wadium na przetarg - Dostawa węgla kamiennego niesort i miał. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego. b) W poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275). 2. Kopię dowodu wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 1a, należy dołączyć do oferty. 3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. 4. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z form wymienionych w ust. 1b, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie składania oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu wybranego Wykonawcy, zostanie niezwłocznie zwrócone po podpisaniu umowy. 6. Pozostałym Wykonawcom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mec.mragowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach