Przetargi.pl
„Remont budynku (pokrycie dachowe i elewacja) Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie”

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 943 261 , fax. 413 944 009
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Partyzantów 14
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 943 261, fax. 413 944 009
  REGON: 29051903600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ops-wloszczowa.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont budynku (pokrycie dachowe i elewacja) Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku (pokrycia dachowego i elewacji) Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie. Adres inwestycji: Włoszczowa ul. Żeromskiego 7, działka numer 4457/4, obręb − 06 miasto Włoszczowa 1) Zakres robót remontowych obejmuje: a) roboty przygotowawcze i pomocnicze: - wykonanie zabezpieczenia istniejącego obiektu, - wykonanie wygrodzenia i oznakowania placu budowy, - wykonanie wydzielenia i zorganizowania zaplecza budowy, b) roboty rozbiórkowe: - wykonanie demontażu rynien dachowych i rur spustowych z PCV, - wykonanie demontażu obróbek blacharskich kominów, ogniomurów, pasów podrynnowych, - wykonanie rozebrania istniejącego pokrycia dachowego z papy wraz z istniejącym ociepleniem stropodachu budynku, - wykonanie odbicia spękanych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na kominach, ogniomurach i gzymsach, - wykonanie rozbiórki uszkodzonych kominów wraz z czapami kominowymi, - wykonanie rozbiórki uszkodzonych ogniomurów oraz okapów połaci dachowych, - wykonanie demontażu świetlików dachowych, - wykonanie skucia nierówności podłoża betonowego po demontażu pokrycia dachowego z papy wraz z warstwą izolacji cieplnej, - wykonanie demontażu elementów zewnętrznych budynku: lamp oświetleniowych, przełączników, kamer, alarmu, przewodów itp., - wykonanie rozbiórki opaski z kostki brukowej przewidzianej po przełożenia z uwagi na brak spadków poprzecznych, c) roboty remontowe: - wykonanie uzupełnienia tynków zewnętrznych na kominach, ogniomurach i gzymsach, - wykonanie podmurowania ogniomurów, - wykonanie podmurowania rozebranych kominów wraz z wykonaniem czap kominowych, oraz z wykończeniem zewnętrznych powierzchni pionowych ścian kominów oraz montażem kratek wentylacyjnych, - wykonanie montażu nowych świetlików dachowych wraz z ich obróbkami, - wykonanie uzupełnienia uszkodzonych fragmentów gzymsów i elewacji budynku, - wykonanie przygotowania podłoża pod wykonanie ocieplenia stropodachu, - wykonanie wykończenia okapów za pomocą kantówek drewnianych zaimpregnowanych preparatem przeciwgrzybicznym i ognioodpornym, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na istniejącym podłożu betonowym, - wykonanie ocieplenia stropodachu budynku przy użyciu styropapy wraz z mocowaniem kołkami do podłoża betonowego, - wykonanie montażu dwuwarstwowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej i podkładowej, - wykonanie przygotowania podłoża ścian, glifów, gzymsów i cokołów budynku poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni, - wykonanie docieplenia okapów budynku przy użyciu styropianu, - wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowej, - wykonanie remontu elewacji budynku poprzez wykonanie nałożenia nowego tynku cienkowarstwowego silikonowego (na ścianach, glifach oraz okapach), oraz mozaikowego na cokołach budynku, - wykonanie ponownego montażu elementów zewnętrznych budynku: lamp oświetleniowych, przełączników, kamer, alarmu, - wykonanie montażu obróbek blacharskich kominów, ogniomurów, pasów podrynnowych i nadrynnowych,- wykonanie montażu rynien dachowych i rur spustowych metalowych wraz z montażem lejów spustowych, - wykonanie uzupełniania podbudowy z kruszywa pod opaską z kostki brukowej, - wykonanie ponownego ułożenia opaski budynku z kostki brukowej na podsypce cementowo-wapiennej,d) roboty pomocnicze i towarzyszące: - wykonanie montażu rusztowań, - wykonanie wywozu powstałego gruzu i odpadów wraz z ich utylizacją, oraz uporządkowanie terenu budowy. 2) Zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Uwaga: Załączony przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Został załączony do SIWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiar nie stanowi podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. ( Dz. U. z 2004r. poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach