Przetargi.pl
REMNONT DROGI GMINNEJ MIERCZYCE - RĄBIENICE NR 107391D, L=0,6 KM - Etap I

Gmina Wądroże Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-430 Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8874323 , fax. 076 8874325
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wądroże Wielkie
  Wądroże Wielkie 64 64
  59-430 Wądroże Wielkie, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8874323, fax. 076 8874325
  REGON: 00054843600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wadrozewielkie.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMNONT DROGI GMINNEJ MIERCZYCE - RĄBIENICE NR 107391D, L=0,6 KM - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej relacji Mierczyce - Rąbienice Nr 107391 D na odcinku 0,6 km znajdującym się w obrębie wsi Mierczyce. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmować będzie roboty, których celem jest zwiększenie wytrzymałości, l
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia swej oferty wadium w wysokości 10 000 zł; Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)posiadają uprawnienia do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z przyczyn o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w niniejszym postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez nich dokumentów i oświadczeń, określonych w SIWZ. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli któregoś z ww. dokumentów, oświadczeń lub zobowiązań, lub którzy nie złożyli stosownego pełnomocnictwa, albo złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędu, lub gdy złożone zobowiązania lub pełnomocnictwo są wadliwe, do ich złożenia w terminie 2 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu skutecznego powiadomienia Wykonawcy, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia, w terminie 2 dni licząc od dnia następnego po dniu skutecznego powiadomienia Wykonawcy, stosownych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym wskazanych wyżej dokumentów i oświadczeń. Powiadomienie o konieczności złożenia wyjaśnień lub złożenia wskazanych dokumentów Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie, a następnie pisemnie wezwany (za pośrednictwem faksu a także poczty) do złożenia brakujących dokumentów we wskazanym wyżej terminie. Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub złożenia dokumentów nie wstrzymuje procesu oceny pozostałych ofert. Do czasu złożenia stosownych dokumentów oferta Wykonawcy wezwanego do złożenia wyjaśnień lub dokumentów będzie wyłączona z oceny i traktowana jako odrzucona. Złożenie dokumentów winno nastąpić na piśmie. Dokument w formie oryginalnej (lub poświadczony za zgodność z oryginałem) winien być dostarczony osobiście do siedziby Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty, przy czym w celu przyśpieszenia działań w postępowaniu Zamawiający dopuszcza uzupełnienie oferty kopią dokumentu za pośrednictwem faksu na nr 0(76)887-43-25 lub w formie elektronicznej w formacie PDF na adres arek.cielecki@wadrozewielkie.pl do czasu otrzymania oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność. Brak reakcji ze strony Wykonawcy wezwanego do złożenia wyjaśnień lub złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca do swej oferty dołączy następujące dokumenty: 1)oświadczenie z użyciem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - złożone nie później niż w dniu składania ofert; a ponadto w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi: 2)aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy od terminu składania ofert i nie później niż w dniu składania ofert; 3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu i nie później niż w dniu składania ofert; 4)aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu i nie później niż w dniu składania ofert; 5)oświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 niniejszej SIWZ złożone nie później niż w dniu składania ofert. a ponadto: 6)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert i nie później niż w dniu składania ofert; 7)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert i nie później niż w dniu składania ofert; w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy i doświadczenia, a także dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia wykonawca przedstawi: 8)wykaz zamówień podobnych, których przedmiot odpowiada swą specyfiką przedmiotowi niniejszego zamówienia i których łączna wartość jest co najmniej równa lub większa niż wartość robót budowlanych niniejszego zamówienia z okresu ostatnich 5 lat lub jeśli okres działalności wykonawcy jest krótszy - w tym okresie, których przedmiotem były kompleksowe roboty drogowe - załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ; 9)referencje potwierdzające dane zawarte w wykazie z punktu 8) i że roboty zostały wykonane należycie; 10)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ; 11)w przypadku konieczności korzystania z potencjału ludzkiego innych podmiotów - pisemnego zobowiązania danego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy osób zdolnych do wykonywania czynności wskazanych w wykazie z pkt. 10) - z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 7a do niniejszej SIWZ, wystawione nie później niż w dniu składania ofert; a także dla osób, wskazanych w załączniku nr 7, które w ramach niniejszego zamówienia wykonywały będą czynności kierownika budowy: 12)potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o nadaniu uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie potwierdzającą posiadane uprawnień w specjalności drogowej do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia - z datą na potwierdzenia nie późniejszą niż na dzień składania ofert; 13)zaświadczenie lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa - z datą na potwierdzenia nie późniejszą niż na dzień składania ofert; ponadto wykonawca przedstawi: 14)wykaz narzędzi, urządzeń i sprzętu niezbędnego do realizacji niniejszego zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca - załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ; 15)w przypadku korzystania z narzędzi, urządzeń bądź sprzętu innego podmiotu - pisemne zobowiązanie tego podmiotu do ich udostępnienia w celu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu niniejszego zamówienia - załącznik nr 8a do niniejszej SIWZ, wystawione nie później niż w dniu składania ofert; w celu potwierdzenia dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi: 16)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu i nie później niż w dniu składania ofert; 17)polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z datą zawarcia nie późniejszą niż dzień składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wadrozewielkie.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach