Przetargi.pl
Dostawa gotowych materiałów i wyrobów do budowy sieci wodno- kanalizacyjnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7246840 , fax. 076 7246844
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Plac Zwycięstwa 5 5
  59-305 Rudna, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7246840, fax. 076 7246844
  REGON: 00405820300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gotowych materiałów i wyrobów do budowy sieci wodno- kanalizacyjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę gotowych materiałów i wyrobów do budowy sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowościach: Koźlice, Toszowice, Juszowice, Chobienia, Wysokie i Gwizdanów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441625008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. e. Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 12 miesięcy dostaw odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. sprzedaż materiałów budowlanych wartości co najmniej 150 000 zł f. Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna wykazanie się przez Dostawcę dysponowaniem co najmniej 3 osobami. 2.W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Dostawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. I. pkt a-c i e-g niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum żaden z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Dostawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Dostawca zobowiązany jest dołączyć załącznki do oferty i następujące dokumenty, oświadczenia: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) wykaz wykonanych dostaw załącznik nr 4; d)wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia), załącznik nr 5; e). zaakceptowany projekt umowy załącznik nr 2. 2. W przypadku oferty składanej przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w ust. 1 pkt a, b, c, d niniejszego rozdziału SIWZ składa każdy z Dostawców oddzielnie. Dokumenty wskazane w ust. 1 pkt a, b, c, d niniejszego rozdziału SIWZ mogą zostać złożone przez jednego z Dostawców albo wspólnie. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt a niniejszego rozdziału SIWZ, składane jest wspólnie przez Dostawców. 3. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych powyżej w ust. 1 pkt a, b, c, d niniejszego rozdziału SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1). nie ogłoszono jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3). nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty. 4). jeżeli w kraju pochodzenia osoby, w którym Dostawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym lub administracyjnym w kraju pochodzenia osoby , w którym ma siedzibę. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. a, b, c, d. niniejszego rozdziału należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Dostawcy. 5. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zgkim.rudna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach