Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 w km 19+800÷22+400 Strzegom - Stanowice.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 39 17 103, 39 17 104 , fax. 071 3917105
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
  ul. Krakowska 28 28
  50-425 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 39 17 103, 39 17 104, fax. 071 3917105
  REGON: 00125517900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dsdik.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 w km 19+800÷22+400 Strzegom - Stanowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Zakres robót przewidziany w zamówieniu: - frezowanie starej nawierzchni na głębokość 4 cm na całej powierzchni robót - wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez frezowanie miejsc osłabionych o szerokości 1 metr na głębokość 8 cm, skropienie emulsją
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy składają ważną i odpowiednią ofertę oraz: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP, a ponadto spełniają niżej wymienione warunki: 1.5. dysponują lub będą dysponowali osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. min. 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i mogącym wykazać się decyzjami o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie robót drogowych oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, 1.6. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 3 zadania w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub remontu dróg (w tym wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych), o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto każde zadanie. 1.7. wykonali w/w zadania należycie, 1.8. dysponują lub będą dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia (w ilości min. szt.) tj. : - frezarka do nawierzchni -1 szt. - układarka mas bitumicznych - 1 szt. - oplandekowane samochody samowyładowcze o ładowności min. 12 ton przystosowane do przewozu mas bitumicznych - 3 szt. - samochody samowyładowcze o ładowności min. 8 ton -1 szt. - walec stalowy statyczny - 1 szt. - walec stalowy wibracyjny - 1 szt. - walec ogumiony - 1 szt. - skrapiarka do bitumu- 1 szt. - koparka -1 szt. 1.9. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - na kwotę min. 1 500 000,00 zł, a także: 2. zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w §1 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 ust. 2 pkt. 1, 3 i/lub 3a, 5 i/lub 5a, 6 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r., poz. 605 z późn. zm.). - oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. 3. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w §1 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 ust. 2 pkt. 1, 3 i/lub 3a, 5 i/lub 5a, 6 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r., poz. 605 z późn. zm.). - oświadczenie, o spełnianiu warunków określone w art. 22 ust. 1 PZP oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dsdik.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach