Przetargi.pl
Realizacja zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych: 1. Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Książnice Małe na działce nr ewid.247 w km 0+000-0+220 2. Remont drogi dojazdowej do pól nr K160004 Filipowice-Rachwałowice-Peperówka w km 0+000-1+010

Gmina Koszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 32-130 Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 041 35 14 115 , fax. 041 35 14 052
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koszyce
  ul. Elżbiety Łokietkówny 14 14
  32-130 Koszyce, woj. małopolskie
  tel. 041 35 14 115, fax. 041 35 14 052
  REGON: 29101009100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszyce.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych: 1. Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Książnice Małe na działce nr ewid.247 w km 0+000-0+220 2. Remont drogi dojazdowej do pól nr K160004 Filipowice-Rachwałowice-Peperówka w km 0+000-1+010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie, które będzie realizowane, zostało określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacjach projektowych oraz przedmiarach robót - stanowiące załączniki do SIWZ. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełniają parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia;Roboty budowlane obejmować będą: A)Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Książnice Małe na działce nr ewid.247 w km 0+000-0+220: roboty pomiarowe, roboty ziemne, umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi, krata typ ciężki, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna i górna, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, znaki drogowe, wykonanie poboczy. B) Remont drogi dojazdowej do pól nr K160004 Filipowice-Rachwałowice-Peperówka w km 0+000-1+010:roboty pomiarowe, karczowanie zagajników średniej gęstości, roboty ziemne, przepusty rurowe pod zjazdami, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna i górna, znaki drogowe. Szczegółowy zakres zadania zawierają : dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru, przedmiary robót, stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł ( pięć tysięcy zł )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koszyce.gmina.pl (zakładka bip-zamówienia publiczne i ogłoszenia)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach