Przetargi.pl
Rachunkowość od podstaw kurs przygotowujący do wykonywania zawodu księgowej dla 8 uczestników

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 45-266 Opole, ul. majora Hubala 21
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4422929 , fax. 077 4422928
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. majora Hubala 21 21
  45-266 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4422929, fax. 077 4422928
  REGON: 53159856100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rachunkowość od podstaw kurs przygotowujący do wykonywania zawodu księgowej dla 8 uczestników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego pn. Rachunkowość od podstaw kurs przygotowujący do wykonywania zawodu księgowej dla 8 uczestników ( 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu ) projektu pn. PRACA ŁĄCZY POKOLENIA realizowanego przez Miasto Opole Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 3.Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności wymaganych w pracy na stanowisku księgowego. 4.Program szkolenia obejmuje 250 godzin szkolenia w tym: nie więcej niż 75 godzin teorii i nie mniej niż 175 godzin praktyki. Godzina kursu w części teoretycznej i praktycznej liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut, z tym, że przerwy mogą być ustalane elastycznie. Godziny zajęć praktycznych u pracodawców powinny być równe godzinom zegarowym, przerwy zgodne z wymaganiami stanowiska pracy. 5.Program szkolenia powinien obejmować następujące tematy: Zajęcia teoretyczne: Podstawy rachunkowości, Podatek od towarów i usług, Faktury VAT, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Książka przychodów i rozchodów, Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Ewidencja środków pieniężnych, Ewidencja rozrachunków, Ewidencja kapitałów własnych, Ewidencja materiałów i towarów, Ewidencja kosztów, Wynik finansowy i zamkniecie ksiąg, Inwentaryzacja, Sprawozdania finansowe Zajęcia praktyczne warsztaty praktyczne z wykorzystaniem programu Symfonia Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego -praca w programie Symfonia Finanse i Księgowość Premium Rodzaje podatków, opłat, przypisanie do poszczególnych grup klasyfikacyjnych Omówienie wzorów deklaracji VAT, sporządzenie miesięcznej deklaracji VAT Wystawianie i korygowanie przykładowych faktur Prezentacja dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia Budowanie firmy Sporządzenie listy płac (rozliczanie wynagrodzeń, przychodów, darowizn praca z programem Symfonia Finanse i Księgowość Premium Rozliczanie wynagrodzeń, przychodów, darowizn - praca z programem Symfonia Finanse i Księgowość Premium Naliczanie odsetek za zwłokę, nadpłaty w podatkach - praca z programem Symfonia Finanse i Księgowość Premium Wprowadzenie planu kont, bazy kontrahentów Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat Zaksięgowanie bilansu otwarcia/obrotów rozpoczęcia utworzonej firmy Księgowanie bieżących operacji gospodarczych (faktury zakupu, wyciągi bankowe, kasa, tworzenie i zapisywanie kopii bezpieczeństwa, import eksport bazy danych firmy) Wprowadzenie do pracy z programem Symfonia Środki Trwałe Premium Przygotowywanie dokumentów, wprowadzenie środków trwałych do Symfonii Ustalanie miesięcznych odpisów, analiza tabeli amortyzacyjno-umorzeniowej Księgowanie w Symfonia FK dokumentów związanych ze środkami trwałymi Przykłady dokumentów związanych z obrotem i ewidencją środków pieniężnych Sporządzanie KP, KW, raportu kasowego Omówienie wzorów dokumentów związanych z rozrachunkami (rozliczenie zaliczki, polecenie wyjazdu służbowego, faktury) Rozrachunki z US i ZUS-DRA Ustalanie różnic kursowych z rozrachunków, odsetek naliczonych za zwłokę w płatnościach Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów-przykładowe zadania Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa, prezentacja na schematach Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym - przykładowe zadania Klasyfikacja kosztów do poszczególnych kont Budowa planu kont dla wybranych typów działalności Zamknięcie ksiąg, bilans zamknięcia. Ustalenie wyniku podatkowego na podstawie ewidencji księgowej -CIT Księgowanie wyniku finansowego roku poprzedniego Przeprowadzenie inwentaryzacji, prezentacja ujęcia w księgach handlowych Wypełnianie przykładowych sprawozdań finansowych Analiza poprawności wprowadzonych danych księgowych Sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansu Dochód/strata podatkowa, wskazanie rozbieżności. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom kursu odbycia praktyki u pracodawcy, w wymiarze 30 godzin zegarowych - jeden tydzień, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 - 15.00; praktyka powinna odbywać się na terenie miasta Opola, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia praktyki u co najmniej 8 pracodawców zatrudniających co najmniej pięciu pracowników, przydziału do odbycia praktyki u poszczególnych pracodawców dokona Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest do podania listy pracodawców u których odbywać się będzie praktyka. 6.Zagadnienia organizacyjne: 1)Szkolenie ( zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyka ) realizowane będzie na terenie miasta Opola w miejscu umożliwiającym dogodny dojazd autobusami MZK. 2)Zajęcia (zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyka) realizowane będą od poniedziałku do piątku, od godziny 9.00 -15.00 w wymiarze 30 godzin tygodniowo. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, przewiduje możliwość zmiany tylko i wyłącznie godzin szkolenia, a nie dni. Nie przewiduje się łączenia przerw pomiędzy godzinami zajęć teoretycznych celem skrócenia zajęć w danym dniu. 3) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia harmonogramu szkolenia, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Harmonogram nie może zawierać godzin przeznaczonych na rozpoczęcie i zakończenie szkolenia oraz egzamin wewnętrzny. 4)Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom szkolenia sali wykładowych z wyposażeniem multimedialnym oraz sali wyposażonej w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć praktycznych tj. osobnego stanowiska komputerowego dla każdego uczestnika szkolenia. 5)Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdego uczestnika szkolenia w niezbędne materiały dydaktyczne zgodnie z zakresem tematycznym szkolenia. Materiały te powinny zostać oznakowane zgodnie z treścią wytycznych dotyczących oznaczania projektów POKL. Wykonawca wyposaża uczestników kursu w niezbędne materiały biurowe i piśmienne. Odbiór materiałów dydaktycznych potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia. 6)Wykonawca zobowiązuje się zapewnić co najmniej 4 prowadzących szkolenie, co ma na celu prawidłową i terminową realizację szkolenia oraz zapewnienie jego wysokiej jakości. 7)Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia dostęp do serwisu kawowego tj. kawy, herbaty, wody mineralnej, 1 drożdżówki lub 1 zapakowanej kanapki dziennie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach