Przetargi.pl
Spawacz metodą MAG (135)

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4858537 , fax. 077 4858760
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Pocztowa 6 6
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 077 4858537, fax. 077 4858760
  REGON: 53160077200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Spawacz metodą MAG (135)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkolenia grupowego o nazwie Spawacz metodą MAG (135) dla dwudziestu czterech <24> osób bezrobotnych- (dwie grupy po 12 osób). Cele szkolenia: przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu końcowego spawaczy blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) oraz uzyskanie niezbędnych uprawnień do wykonywania zawodu. Szkolenie zakończy się wydaniem przez jednostkę szkoleniową zaświadczenia o ukończeniu kursu. Dokument zostanie wydany zgodnie z wzorem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, który określony jest w § 18 ust. 2 (załącznik nr 5) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. (Dz. U. z 2014r. poz. 622) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Do zaświadczenia należy dołączyć również suplement zawierający następujące informacje: - okres trwania szkolenia, - tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz numer z rejestru zaświadczeń, do którego suplement jest dodatkiem, wraz z podpisem osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. Oprócz ww. zaświadczenia i suplementu, każdy uczestnik szkolenia otrzyma po zdanym egzaminie: a) świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, b) książkę spawacza. Minimalny zakres szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia (zgodny z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach): szkolenie teoretyczne (przedmiot nauczania- ilość jednostek szkoleniowych): zastosowanie elektryczności do spawania łukowego-2, urządzenia spawalnicze-2, bezpieczeństwo i higiena pracy-3, bezpieczna praca na hali produkcyjnej-2, materiały dodatkowe do spawania-3, spawanie w praktyce-2, oznaczanie i wymiarowanie spoin-2, metody przygotowania złączy do spawania-2, kwalifikowanie spawaczy-2, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG-3, charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry-2. Szkolenie praktyczne (przedmiot nauczania-ilość jednostek szkoleniowych): instruktaż wstępny-2, Ćwiczenia-118. UWAGA : Pominięcie któregoś z powyższych zagadnień skutkować będzie odrzuceniem oferty. Przez jednostkę szkoleniową należy rozumieć:45 minut zajęć, w przypadku zajęć teoretycznych i instruktażu wstępnego 60 minut zajęć, w przypadku zajęć praktycznych. Wykonawca zobowiąże uczestników szkolenia do udziału w egzaminie. Wspólny Słownik Zamówień, Kod CPV: 80530000-8. Ilość jednostek szkoleniowych przypadających na jednego uczestnika szkolenia: 145 godzin w tym egzamin. Termin realizacji zamówienia: III i IV kwartał 2016r.- po zebraniu grupy. Miejsce szkolenia: powiat głubczycki. Szkolenie ma umożliwić osobom bezrobotnym podjęcie pracy. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom w trakcie szkolenia: warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000r., Nr 40, poz.470) pomieszczeń, sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji programu szkolenia, materiałów dydaktycznych, które po zakończeniu szkolenia przejdą na własność każdego uczestnika szkolenia tj.: notes, długopis oraz tematyczny podręcznik lub skrypt w ramach kosztów szkolenia. Zajęcia mają odbywać się zgodnie z harmonogramem zajęć (załącznik nr 11) w każdym dniu tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin zegarowych dziennie i średnio nie mniej niż 25 godzin szkolenia przypadających na jednego uczestnika szkolenia w tygodniu. Przez godzinę zegarową szkolenia rozumie się 60 minut zegarowych obejmujące zajęcia edukacyjne w wymiarze 45 minut oraz 15 minutową przerwą. Zamawiający nie dopuszcza kumulowania przerw w szczególności na zakończenie dnia zajęć. Zajęcia powinny odbywać się jednak nie wcześniej niż 6:00 i maksymalnie do 18:00. Zajęcia będą prowadzone w formie umożliwiającej uzyskanie najlepszych efektów kształcenia z uwzględnieniem konsultacji indywidualnych dla uczestników szkolenia mających trudności w opanowaniu materiału. Badania lekarskie dla kursantów Zamawiający zrealizuje we własnym zakresie przed wydaniem skierowań na szkolenie. Wykonawca oznaczy logotypami Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zarówno miejsce odbywania się zajęć, dokumentacji szkoleniowej jak i wszystkich materiałów dydaktycznych przygotowanych dla każdego uczestnika. W dniu podpisania umowy zostanie przekazany plakat, który należy zamieścić w widocznym miejscu prowadzenia zajęć teoretycznych oraz praktycznych. W przypadku uszkodzenia plakatu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałym fakcie. Postępowanie jest realizowane w ramach Projektu pt.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Zamawiający informuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Zamawiający jest informowany pisemnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pup-glubczyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach