Przetargi.pl
DO.273.2.2015

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4621800 , fax. 077 4621801
 • Data zamieszczenia: 2015-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Gogolińska 2a 2a
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 077 4621800, fax. 077 4621801
  REGON: 53159594700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup-strzelce.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DO.273.2.2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej: MAGAZYNIER (z uprawnieniami Kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym podnośnikowych kat. II WJO i uprawnieniami suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo IIS) dla 10 osób, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pup-strzelce.pl/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach