Przetargi.pl
PUP.DO.261/1/RPO/AW/2015

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 47-300 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1a
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4466628 , fax. 0-77 4466625
 • Data zamieszczenia: 2015-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach
  ul. Kilińskiego 1a 1a
  47-300 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 0-77 4466628, fax. 0-77 4466625
  REGON: 53159994500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.krapkowice.ibip.pl, www.pup-krapkowice.pl;
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PUP.DO.261/1/RPO/AW/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usługi szkoleniowej : BRUKARZ [kod CPV: 80530000-8] dla 8. osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego szkolenia wykazane w liczbie osób przeszkolonych w zakresie odpowiad
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup-krapkowice.ibip.pl lub www.pup-krapkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach