Przetargi.pl
Usługa szkoleniowa: TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI -ART

Zakład Karny w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Kościuszki 4a
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4332471
 • Data zamieszczenia: 2015-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Nysie
  ul. Kościuszki 4a 4a
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 077 4332471
  REGON: 00032020700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkoleniowa: TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI -ART
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia - Trening zastępowania agresji - ART - Ilość osób do przeszkolenia - 10 - Ilość kursów : 1 (jeden) - Ilość godzin kursu co najmniej 30 godzin zajęć dydaktycznych (godz. zegar. 60 minut) Program szkolenia powinien zawierać następujące minimum programowe, uwzględniające standardy i zasady prowadzenia treningu ART - Trening umiejętności społecznych - Trening kontroli złości - Trening wnioskowania moralnego Zajęcia odbywać się będą w zgodzie z porządkiem wewnętrznym jednostki, w dni od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00 oraz 15.00 - 19.00 (max. czas trwania zajęć w danym dniu nie powinien przekroczyć 3 godzin) Uwaga!: częstotliwość i terminy zajęć mogą ulec zmianie po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora ZK W oparciu o powyższe minimum programowe Wykonawca, przed rozpoczęciem treningu, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji program, który winien być zgodny z Zarządzeniem nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 luty 2004 roku, zmienionym Zarządzeniem 32/08 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji, zawierający w szczególności nazwę i zakres kursu, czas trwania i sposób organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych Dyrektora Generalnego SW z dnia 24 grudnia 2008, a po jego zakończeniu sprawozdanie zgodne z załącznikiem 32 do w/w Zarządzenia, Zamawiający zapewnia w zakresie zajęć sale wykładowe z wyposażeniem, które znajdują się na terenie Zakładu Karnego w Nysie Wykonawca zapewnia w ramach zajęć: 2 realizatorów treningu, posiadających udokumentowane uprawnienia do jego przeprowadzenia (aktualne certyfikaty), materiały niezbędne do przeprowadzenia treningu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach