Przetargi.pl
Prowadzenie zajęć Szkolnego Ośrodka Kariery, zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć terapii pedagogicznej i zajęć dydaktyczno wyrównawczych w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Chróścinie, Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrowie i Publicznym Gimnazjum w Żelaznej zgodnie z projektem - I ja mogę wiele.

Gmina Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 464 10 10 , fax. 0-77 464 10 10
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa
  ul. ks. prof. J. Sztonyka 56 56
  49-120 Dąbrowa, woj. opolskie
  tel. 0-77 464 10 10, fax. 0-77 464 10 10
  REGON: 53141304700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadabrowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie zajęć Szkolnego Ośrodka Kariery, zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć terapii pedagogicznej i zajęć dydaktyczno wyrównawczych w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Chróścinie, Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrowie i Publicznym Gimnazjum w Żelaznej zgodnie z projektem - I ja mogę wiele.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć Szkolnych Ośrodków Kariery, zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęć terapii pedagogicznej i zajęć dydaktyczno wyrównawczych dla młodzieży uczęszczającej do Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Chróścinie, Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrowie i Publicznego Gimnazjum w Żelaznej w ramach realizacji projektu -I ja mogę wiele- KSI nr POKL.09.01.02-16-031/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 803100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminadabrowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach