Przetargi.pl
Przewóz młodzieży na zajęcia pozalekcyjne zapewnieniem opieki oraz przewóz na wycieczki i warsztaty wyjazdowe realizowany zgodnie z projektem -I ja mogę wiele.

Gmina Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 464 10 10 , fax. 0-77 464 10 10
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa
  ul. ks. prof. J. Sztonyka 56 56
  49-120 Dąbrowa, woj. opolskie
  tel. 0-77 464 10 10, fax. 0-77 464 10 10
  REGON: 53141304700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadabrowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz młodzieży na zajęcia pozalekcyjne zapewnieniem opieki oraz przewóz na wycieczki i warsztaty wyjazdowe realizowany zgodnie z projektem -I ja mogę wiele.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przewóz młodzieży na zajęcia pozalekcyjne zapewnieniem opieki oraz przewóz na wycieczki i warsztaty wyjazdowe realizowany zgodnie z projektem -I ja mogę wiele- KSI nr POKL.09.01.02-16-031/13 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Przewidywana ilość kilometrów to 10800. Przewóz młodzieży na zajęcia pozalekcyjne zapewnieniem opieki będzie realizowany do Publicznego Gimnazjum w Żelaznej i Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie. Ponadto wyjazdy (trzy wyjazdy trzydniowe do Jarnołtówka; dwa trzydniowe wyjazdy do Zakopanego; pięciodniowy wyjazd do Jarnołtówka; wyjazd trzydniowy do Szklarskiej Poręby; trzy wyjazdy jednodniowe do Wrocławia; jeden wyjazd trzydniowy Pieniny i Kraków; jeden wyjazd trzydniowy ExploraPark w Wałbrzychu; trzy wyjazdy do kręgielni w Opolu; dwa wyjazdy jednodniowe po Gminie Dąbrowa; dwa wyjazdy jednodniowe nad rzekę Mała Panew; dwa trzydniowe wyjazdy Olesno - Częstochowa - Ogrodzieniec - Kraków) - organizacja wyjazdów (wycieczek i warsztatów wyjazdowych) leży po stronie Zamawiającego tj.: noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, opieka. Jednocześnie informuję, że w trakcie realizacji zadania wykonawca będzie w jednym czasie musiał podstawić autobusy, które przewiozą 97 osoby, a na niektóre wycieczki autobus, który przewiezie 50 osób. Usługa będzie realizowana na pisemne zlecenie Kierownika Projektu według ustalonego wcześniej harmonogramu realizacji projektu. Zgodnie z załącznikiem NR 1 do SIWZ - warunki umowne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminadabrowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach