Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych

Gmina Biała ogłasza przetarg

 • Adres: 48-210 Biała, ul. Rynek 10/2
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4388542, 4388540 , fax. 77 4387679
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała
  ul. Rynek 10/2 10/2
  48-210 Biała, woj. opolskie
  tel. 77 4388542, 4388540, fax. 77 4387679
  REGON: 53141334300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2016/2017 w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Przedmiot zamówienia obejmuje rok szkolny 2016/2017 z wyłączeniem wakacji i innych przerw w zajęciach szkolnych. Na okres trwania umowy Zamawiający wydzierżawi autobus gminny do wykonywania usług przewozowych uczniów według odrębnej umowy dzierżawy. Zamawiający wymaga, aby godziny wyjazdu dzieci z miejscowości nie były wcześniejsze niż 7:10 dla PSP Biała, PG Biała i PP Biała, a dla PSP Łącznik, PG Łącznik i PP Łącznik nie wcześniej niż 7:30, a godzina przyjazdu dzieci do placówek nie była późniejsza niż 8:00 dla ZSP w Białej, a dla ZSP w Łącznik 8:10. Godziny odwozu dzieci z placówek oświatowych do miejsca zamieszkania odbywać się będą w godzinach od ok. 12.30 do 16.30 dla ZSP Biała, a dla ZSP Łącznik codziennie od godz. ok 12:45 do 15:55 według harmonogramu ustalonego z kierownictwem szkół. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tras i godzin odwozu zgodnie z potrzebami szkół. Ogólna liczba biletów upoważniających do przejazdu do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli wynosi ok. 500 Liczba ta jest aktualna na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego i w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie. Wykonawca zapewni osoby sprawujące opiekę nad przewożonymi uczniami, gwarantujące im bezpieczeństwo podczas wsiadania, przewozu i wysiadania. Osoby sprawujące opiekę muszą być pełnoletnie oraz posiadać przeszkolenie BHP. W każdym autobusie w trakcie kursu powinien znajdować się kierowca oraz jeden opiekun. Zamawiający zastrzega, że : 1) każdy uczeń powinien mieć zapewnione miejsce siedzące w autobusie, 2) autobusy, którymi będą dowożeni uczniowie nie będą miały więcej niż 20 lat, 3) wykonawca zapewni bezpieczny, sprawny i punktualny dowóz oraz odwóz uczniów według ustalonego z kierownictwem placówek oświatowych rozkładu jazdy autobusów, zatwierdzonego przez Zamawiającego, 4) ubezpieczenie uczniów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozów spoczywa na Wykonawcy, 5) Wykonawca ze swej strony zapewnia opiekuna w czasie przewozów, 6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł opłatę za dzierżawę autobusu w wysokości 1.800,00 zł brutto miesięcznie w okresie trwania umowy. 7) w przypadku spadku temperatury na dworze poniżej 5 oC przewoźnik zobowiązuje się ogrzewać autobus w czasie przewożenia uczniów, Szczegóły dotyczące poszczególnych tras dowozów zawarte są w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W Załączniku nr 1 do formularza ofertowego -kalkulacja cenowa za 1 miesiąc. Podana prognozowana ilość biletów szkolnych przewidywanych do zamówienia przez gminę Biała na rok szkolny 2016/2017 posiada charakter orientacyjny. Zakres przewidzianych do zakupu biletów może ulegać zmianom w roku szkolnym. Zamawiający z tego względu zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości zakontraktowanych biletów wyszczególnionych w pozycjach załącznika- kalkulacja cenowa za 1 miesiąc stanowiący załącznik do formularza ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.biala.gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach