Przetargi.pl
Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

Gmina Dobrzeń Wielki ogłasza przetarg

 • Adres: 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4695525 , fax. 77 4695524
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzeń Wielki
  ul. Namysłowska 44 44
  46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie
  tel. 77 4695525, fax. 77 4695524
  REGON: 53141306000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzenwielki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz do domu 11 uczniów+ opiekun średnio 20 dni ( tj. od poniedziałku do piątku) w każdym miesiącu w okresie od 01 września 2016r. do 30 czerwca 2017r. na trasie około 600 km miesięcznie. Orientacyjna ilość dni nauki szkolnej 188 dni. Orientacyjna trasa dowozu tam i z powrotem: teren gminy Dobrzeń Wielki- Zespół Szkół Specjalnych Opole( ul.Bytnara; ul.Książąt Opolskich), miejscowości Czarnowąsy - Opole: w drodze powrotnej Opole-Krzanowice- Czarnowąsy) Warunki realizacji zamówienia: 3.1. Dziecko powinno być dowiezione do placówki szkolno-wychowawczej w takim czasie, aby mogło rozpocząć zajęcia zgodnie z planem. 3.2. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo podczas wykonywania usługi przewozu. Rolę opiekuna dowozu dzieci pełni pracownik Wykonawcy. 3.3. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. 3.4. Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe godziny lub dni kursów biorąc pod uwagę rozkład zajęć dzieci. 3.5. Kierowcy zobowiązani są do pomocy dzieciom przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, wprowadzeniu i wyprowadzeniu z auta wózków inwalidzkich, niepalenia tytoniu w czasie trwania dowozu, 3.6. W trakcie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez dyrekcje placówek oświatowych jako wolne od zajęć przewozy nie będą się odbywały. 3.7. W przypadku awarii mikrobusu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić autobus zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rok produkcji pojazdu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.www.dobrzenwielki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach