Przetargi.pl
Transport sanitarny dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. M.C. Skłodowskiej 23
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4173009
 • Data zamieszczenia: 2016-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.
  ul. M.C. Skłodowskiej 23 23
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 77 4173009
  REGON: 53242100800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczszpitalkluczbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot Leczniczy S.A.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport sanitarny dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. 1. Transport sanitarny to usługa transportowa wraz z opieką nad pacjentem wykonywana na trasie wskazanej w zleceniu lekarskim. Trasa nie obejmuje dojazdu do szpitala (odpowiednio Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wołczynie, miejsca wskazanego w zgłoszeniu) i powrotu do siedziby Wykonawcy (jeśli nie jest to ujęte w zleceniu). Zamawiający nie narzuca Wykonawcom miejsca postoju karetki w czasie oczekiwania na wyjazd. Wykonawca koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego (odpowiednio Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wołczynie, miejsca wskazanego w zgłoszeniu) musi wliczyć w cenę oferty ; miejscem naliczania kilometrów jest odpowiednio Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Wołczynie, miejsce wskazane w zgłoszeniu. Wykonawca zapewni ratowników medycznych do obsługi transportów pacjentów i pacjentów na noszach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach