Przetargi.pl
Dowóz dzieci i młodzieży do lat 18, zamieszkałych na terenie gminy Strzelce Opolskie do placówek oświatowych w okresie od 01.03.2016 do 24.06.2016 r.

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4049400 , fax. 77 4049419
 • Data zamieszczenia: 2016-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania
  ul. Wałowa 5 5
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4049400, fax. 77 4049419
  REGON: 53104600500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzoiw-strzelceopolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci i młodzieży do lat 18, zamieszkałych na terenie gminy Strzelce Opolskie do placówek oświatowych w okresie od 01.03.2016 do 24.06.2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży do lat 18, zamieszkałych na terenie gminy Strzelce Opolskie do placówek oświatowych w okresie od 01.03.2016 do 24.06.2016 r. Zakres zamówienia: Dowóz dziesięciu uczniów niepełnosprawnych - do Zespołu Placówek Oświatowych Ósemka w Strzelcach Opolskich, ul. Ks. Wajdy 3, 47-100 Strzelce Opolskie, zgodnie z poniższym wykazem miejsc ustalonych dla Wykonawcy: - Rozmierz - ul. Powstańców Śląskich 8 (1 osoba), - Sucha - ul. Polna 8 (1 osoba), - Szymiszów - ul. Fabryczna 25 (1 osoba), - Strzelce Op. - ul. Gogolińska 15 (2 osoby), - Strzelce - Os. Piastów Śl. 3 (1 osoba), - Strzelce Opolskie - ul. Topolowa 1 (1 osoba), - Strzelce Opolskie - ul. Sosnowa 7 (1 osoba), - Kadłub - ul. Zamkowa 5 (1 osoba), - Dziewkowice - ul. Szkolna 1 (1 osoba). Wykonawca zadania zapewnia zatrudnienie opiekunów na powyższej trasie. Wymagana liczba opiekunów uczniów w czasie przewozu - co najmniej pięciu. Wykonawca może podzielić sobie powyższe zadanie na trasy w dowolny sposób, z uwzględnieniem, że jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie dwójką dzieci. W każdym przypadku należy uzgodnić szczegółowy harmonogram dowozu i uzyskać akceptację zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Deklarowany czas zapewnienia dowozu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gzoiw-strzelceopolskie.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach