Przetargi.pl
Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych

Gmina Gogolin ogłasza przetarg

 • Adres: 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4076800 , fax. 77 4666247
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gogolin
  ul. Krapkowicka 6 6
  47-320 Gogolin, woj. opolskie
  tel. 77 4076800, fax. 77 4666247
  REGON: 53141307600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gogolin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin w oparciu o zakupione bilety miesięczne - około 371 biletów w skali miesiąca w roku szkolnym 2016/2017, zgodnie z wykazem tras. Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może ulec zmianie. Zmiana ilości uczniów w trakcie roku szkolnego nie będzie stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego biletów w toku realizacji umowy. Bilety miesięczne wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie otrzymanych od Dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Gogolin miesięcznych imiennych list uczniów uprawnionych do dowozu. 2. Zamawiający zapewnia po dwóch opiekunów na każdą trasę. Wykonawca zapewnia bezpłatny bilet miesięczny /lub kartę przejazdu/ dla opiekunów na trasach wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ -/Szczegółowy wykaz tras/. 3. Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych /na podstawie biletów miesięcznych/ w Krajowym transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. /t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1414 z późn. zm./ oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym /t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1440 z późn. zm./. Przewóz uczniów realizowany będzie w oparciu o załącznik nr 6 do SIWZ -/Szczegółowy wykaz tras/. 4. Przewóz będzie się odbywał od dnia 01.09.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. - z wyłączeniem dni wolnych od nauki oraz zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szczegółowe określenie godzin dowozu i odwozu realizowane będzie w oparciu o załącznik nr 6 do SIWZ -/Szczegółowy wykaz tras/. Poranny dowóz dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum będzie się odbywał na 5 trasach, a popołudniowy odwóz po zakończonych zajęciach będzie się odbywać na 4 trasach powrotnych. 5. Ze względu na różnorodność kierunków dojazdu uczniów do szkół oraz różne odległości występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami przedstawionymi w ofercie, Wykonawcy zobowiązani są podać jedną uśrednioną cenę biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz). 6. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w autobusach - odpowiednio dla danego zadania. 7. W ramach linii komunikacyjnych i kursów według rozkładów utworzonych wg. niniejszej SIWZ, poza niniejszym zleceniem, Wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić transport uczniom i dzieciom w ramach zawartej umowy. Uczniowie bezwzględnie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. 8. W przypadku odmiennej organizacji pracy szkoły i skrócenia zajęć lekcyjnych np. w dni rekolekcji, w dni sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, sprzątania świata, w przeddzień ferii świątecznych itp. Wykonawca zapewni odwóz uczniów we wcześniejszych godzinach ustalonych z Zamawiającym. Wcześniejsza organizacja odwozów nie stanowi dodatkowych zadań, należy ją wkalkulować w cenę biletu. 9. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami sprawnymi technicznie, zapewniającymi bezpieczeństwo uczniów i spełniającymi wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowcy i właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 10. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obligatoryjnego przy zarobkowych przewozach pasażerskich autobusami, jak również do posiadania i aktualizacji wszelkiego rodzaju uprawnień, zezwoleń, licencji i badań technicznych pojazdów, wymaganych przy wykonaniu tego rodzaju przewozów. 11. Do obowiązków wykonawcy należy posiadanie zezwoleń i uzgodnień z zarządcami dróg. 12. Wykonawca w razie awarii własnego autobusu zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić pojazd zastępczy do przewozu uczniów, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu, sprawny technicznie i oznakowany. Nie zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Wykonawcy karą i kosztami za wynajem zastępczego środka transportu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: rok produkcji proponowanych do wykonania zadania autobusów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gogolin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach