Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2016/2017 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych

Gmina Turawa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-045 Turawa, ul. Opolska 39c
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4212012 , fax. 077 4212073
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turawa
  ul. Opolska 39c 39c
  46-045 Turawa, woj. opolskie
  tel. 077 4212012, fax. 077 4212073
  REGON: 00055213600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2016/2017 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2016/2017 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych. 2. Zakres zamówienia obejmuje 2.1. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa: 1) Dowóz uczniów ma się odbywać w dni nauki szkolnej na czterech trasach zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić punktualny i bezpieczny dowóz uczniów do szkół; 3) Ilość przewożonych uczniów została określona w tabeli stanowiącej załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 4) Na trasie nr 4 dowozy mają być wykonywane autobusem stanowiącym własność Urzędu Gminy Turawa; 5) Szczegółowe godziny przejazdów autobusów (dojazd i powrót), zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy; 6) Ilość i wielkość pojazdów na danym odcinku dostosować należy do ilości przewożonych uczniów; 7) Długość tras może ulec zmianie po przeprowadzeniu wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty; 8) W uzgodnieniu z dyrekcją szkoły Wykonawcy zapewniają bezpłatny przejazd wyznaczonym opiekunom na danej trasie; 9) Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Turawa - miejscowości: Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Rzędów, Turawa, Turawa - Marszałki, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Węgry, Osowiec, Osowiec - Trzęsina, Zawada oraz Jełowa (Gmina Łubniany); 10) Wizja lokalna: Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną trasy - w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach oraz ilość dojeżdżających uczniów i dostosować je do posiadanego taboru, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca; 11) Szacunkowa średnia ilość km do przejechania przez 6 autobusów w ciągu jednego dnia wynosi około 500 km - dane na podstawie wykonanych przewozów w roku szkolnym 2015/2016; 12) Kilometry dojazdowe Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi nie będą podlegać fakturowaniu. 2.2. Najem autobusu szkolnego od Zamawiającego przez Wykonawcę: Zamawiający przekazuje w najem - autobus szkolny o ilości miejsc siedzących 41, jednym miejscu dla kierowcy i jednym miejscu na wózek inwalidzki, marki AUTOSAN A0909L, numer rejestracyjny OPO 85 TN, numer podwozia SUASW3RAP5S680616, numer silnika 83MO683550, pojemność silnika 4,116 dm3, kolor pomarańczowy, posiadający ubezpieczenie OC, AC, NW do przewozu dzieci i młodzieży. Przedmiot najmu pozostaje własnością Zamawiającego przez cały okres trwania najmu. 2.3. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek 1) Dowóz uczniów niepełnosprawnych (8 uczniów) ma się odbywać w dni nauki szkolnej dwoma busami 8 - osobowym przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych na trasie Turawa, Turawa - Marszałki, Turawa - Jezioro średnie, Węgry, Zawada, Bierdzany, Zakrzów Turawski - szkoły specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze w Opolu i Ozimku; 2) Rozkład jazdy busów stanowi załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia; 3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić punktualny i bezpieczny dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych w Opolu; 4) Szacunkowa ogólna ilość km do przejechania w ciągu jednego dnia wynosi około 200 km; 5) Wykonawca musi dysponować jednym busem min. 12 - osobowym lub dwoma busami min. 8 - osobowymi przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 złotych, (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.turawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach