Przetargi.pl
PRZYGOTOWYWANIE ZESTAWÓW OBIADOWYCH ORAZ ICH DOSTARCZANIE DO WSKAZANYCH PLACÓWEK W BEŁCHATOWIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 635 28 97 , fax. 44 635 28 84
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Dąbrowskiego 2 2
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 44 635 28 97, fax. 44 635 28 84
  REGON: 00470071100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsbelchatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZYGOTOWYWANIE ZESTAWÓW OBIADOWYCH ORAZ ICH DOSTARCZANIE DO WSKAZANYCH PLACÓWEK W BEŁCHATOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania oraz dostarczania w termosach do Placówek wskazanych przez Zamawiającego zestawów obiadowych dla klientów MOPS. Posiłki dostarczane będą samochodem przystosowanym do przewozu żywności. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia termosów z posiłkami do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w poszczególnych Placówkach (do pomieszczeń magazynowych lub punktów wydawania posiłków). Zestawy obiadowe będą dostarczane do Placówek w godzinach - od poniedziałku do piątku 11.30 - 12.30, w soboty 11.30 - 12.30 Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania odpadów pokonsumpcyjnych. Do OPDiR PROMYK zestawy obiadowe dostarczane będą w opakowaniach jednorazowych (ok. 30 zestawów). Wykonawca w okresie wykonywania umowy będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zamieszczoną w punkcie 2.4 siwz tabelą. Kolejność realizacji jest dowolna, jednakże każdy z wymienionych zestawów obiadowych winien być zaproponowany przynajmniej jeden raz w ciągu czterdziestu dni z zachowaniem zasady przygotowywania posiłków naprzemiennie, tj. zupa z wkładką mięsną i pieczywo bądź drugie danie. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania jadłospisu (spośród wymienionych w siwz zestawów) obejmującego okres min. jednego miesiąca. Wykonawca dostarczy jadłospis Zamawiającemu do zatwierdzenia najpóźniej na siedem dni roboczych przed rozpoczęciem jego realizacji, przy czym pierwszy jadłospis należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy. Jadłospis należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 2 w Bełchatowie. Zamawiający zatwierdza jadłospis poprzez adnotację na jego kopii. W przypadku dostarczenia jadłospisu w innej formie (e-mail, fax) Zamawiający zatwierdzi jadłospis w takiej formie w jakiej Wykonawca go doręczy. Zmiany w dostarczonym i zatwierdzonym jadłospisie są dopuszczalne jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie tak zaplanować obiady, aby w soboty wypadało zawsze drugie danie spośród opisanych w tabeli (siwz) - poz. 2,5,7,9,10,15,19,21,23,28. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy do poszczególnych Placówek w godzinach wskazanych w pkt 2.2.1 siwz posiłków w zamówionej ilości, gdy ich gramatura nie będzie zgodna z umową lub gdy z powodu złej jakości nie będą nadawały się do spożycia Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących porcji lub dostarczenia posiłków odpowiedniej jakości w czasie nie dłuższym niż 15 minut od telefonicznego wezwania przez Zamawiającego do usunięcia ww. nieprawidłowości. Wezwanie do usunięcia nieprawidłowości Zamawiający przekaże osobie, którą Wykonawca wskaże w umowie jako osobę upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się z tą osobą - bezpośrednio osobie, która dostarcza posiłki do Placówek. Odstępstwo od reguł wymienionych w pkt 2.4 - 2.7 siwz Zamawiający będzie traktował jako naruszenie istotnych postanowień umowy. W wyjątkowych przypadkach, gdy wydanie gorącego posiłku nie będzie możliwe oraz w terminach wskazanych w punkcie 2.3 lit. b siwz, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić w zamian suchy prowiant. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2014 r. lub do momentu wyczerpania przedmiotu zamówienia, tj. 33.612 zestawów obiadowych, w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce jako pierwsze. Miejscem wykonania zamówienia są Placówki wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, jednakże nie więcej niż 30% wskazanej w pkt 2.3 lit. d siwz ilości, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc zł 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w punkcie 11.1 SIWZ. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach - w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zmianami). Dowód wniesienia wadium Wykonawca dołącza do Oferty. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 SIWZ muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg nieograniczony nr sprawy KP.3800.2.2014. W przypadku wniesienia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mopsbelchatow.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach