Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem jego instalacją i uruchomieniem w ramach projektu pn. Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-43 8233061 , fax. 0-43 8233061
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte
  ul. Stefana Żeromskiego 10 10
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 0-43 8233061, fax. 0-43 8233061
  REGON: 00019232400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsznr1.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem jego instalacją i uruchomieniem w ramach projektu pn. Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup sprzętu i oprogramowania - dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji Projektu pn. Polski mechanik Europejskie Kwalifikacje
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 483210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wg SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji w tygodniach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsznr1.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach