Przetargi.pl
Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu

Publiczne Przedszkole Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 843 85 77 , fax. 43 843 85 77
 • Data zamieszczenia: 2016-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczne Przedszkole Nr 2
  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14 14
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 43 843 85 77, fax. 43 843 85 77
  REGON: 73101288500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-przedszk2.um.wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu dla ok. 365 dzieci (zapotrzebowanie na posiłki trzydaniowe - ok. 340 a zapotrzebowanie na posiłki dwudaniowe ok. 25). Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego świadczenia usług w terminie funkcjonowania przedszkola w roku szkolnym, począwszy od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Wymagane jest dostarczanie posiłków dwa i trzy razy dziennie - śniadanie od 8.15 do 8.50, obiad od 11.30 do 11.45, podwieczorek od 14.15 do 14.30. Liczbę dzieci korzystających z posiłków należy traktować orientacyjne. Może ona ulegać niewielkim wahaniom w ciągu roku, a także całego okresu realizacji zamówienia. Uzależnione jest to od liczby dzieci zapisujących się corocznie do przedszkola, a także z frekwencji samych dzieci na zajęciach w przedszkolu. Frekwencja za ostatni okres rozliczeniowy wyniosła około 75 %. W związku z tym liczba dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu może ulec zmniejszeniu. Podana ilość posiłków jest orientacyjna i służy jedynie do celu sporządzenia kalkulacji i dokonania oceny ofert i nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Żywienie dzieci w przedszkolu powinno odbywać się na następujących zasadach: 1) przygotowanie całodziennych posiłków zgodnie z zalecanymi normami żywieniowymi dla grup wiekowych dzieci przedszkolnych (wiek 3-6 lat) oraz grup żłobkowych (od 20 tygodnia do 3 lat) Przewidywana ilość posiłków - około 365 dziennie, w tym dla grup żłobkowych w ilości 50 (w grupie wiekowej od 20 tyg. - do 3 roku); 2) posiłki muszą być dostarczane z zewnątrz - gorące posiłki należy dostarczać w termosach, zapewniających temperaturę żywności zgodną z wymogami tzn. minimalna temperatura zupy winna wynosić 75 C, drugiego dania 65 C, płynów 80 C, a maksymalna temperatura produktów zimnych (sałatki, pasty, sery itp.) 15 C; 3) Wykonawca winien dysponować pojazdem posiadającym wymagane zgody na transport produktów żywienia; 4) wymagane jest dostarczanie posiłków: a) trzy razy dziennie - śniadania, obiady (dwudaniowe), podwieczorek, w godzinach: śniadanie - od 8.15 do 8.50, obiad - od 11.30do 11.45, podwieczorek - od 14.15 do 14.30, b) dwa razy dziennie - śniadania, obiady (dwudaniowe), w godzinach: śniadanie - od 8.15 do 8.50, obiad - od 11.30 do 11.45, c) raz dziennie - dostarczanie ciepłych napojów takich jak herbata, kompot, itp. a w sezonie letnim zimne napoje lub wodę wydawanych dzieciom pomiędzy śniadaniem i obiadem oraz obiadem i podwieczorkiem; 5) posiłki muszą być dostarczane codziennie przez 5 dni w tygodniu, przez 10,5 miesiąca w roku kalendarzowym, z wyłączeniem dni wolnych od zajęć przedszkolnych; 6) Zamawiający zapewnia naczynia, mycie i sprzątanie naczyń po posiłkach przez personel przedszkola; 7) Wykonawca zapewnia mycie termosów i innych pojemników, w których transportowana jest żywność, odpowiada za właściwy stan sanitarny podczas transportu posiłków; 8) Wykonawca zapewnia rozdysponowanie posiłków dla poszczególnych grup w odpowiedniej ilości, rozdysponowanie posiłków w grupie zapewnia Zamawiający; 9) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie sprzęt do przechowywania i transportu posiłków; Posiłki dostarczane przez Wykonawcę winny być transportowane w odpowiednich, przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych wykonanych z tworzywa zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem: termosy jednoskładnikowe przeznaczone do transportu gorących posiłków (zupa, napoje), termosy wieloskładnikowe wypełnione pojemnikami, które występują w różnej konfiguracji i zapewniają dostarczenie na sale poszczególnych części posiłków. 10) Wykonawca zapewnia przygotowanie, dostawę, złożenie posiłków oraz odbiór i utylizację odpadów z Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu; 11) posiłki mają być przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 594) oraz aktów wykonawczych, szczególnie zapisów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1256), a także pozostałych obowiązujących przepisów prawa żywnościowego; 12) posiłki winny spełniać wymagania norm żywieniowych zgodnie z polskimi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wykonawca powinien przygotować posiłki o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. Nowe normy żywienia stanowią załącznik nr 11 do SIWZ. Przygotowywane posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe norm opracowanych dla danych grup wiekowych opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów każdej z grup, nad czym musi czuwać dietetyk; 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli wykonywanego zamówienia; w tym poprawności sporządzenia i zrealizowania jadłospisów dekadowych przez upoważnionego przez siebie dietetyka. Ogólną kontrolę nad prawidłowością żywienia sprawować będzie Dyrektor Przedszkola nr 2 oraz upoważnione przez niego osoby. 14) ilość i rodzaj wydawanych posiłków w danym dniu dla danych grup przedszkolnych i grup żłobkowych odbywa się na podstawie dziennego zamówienia sporządzonego przez upoważnionego pracownika przedszkola, (dostarczenie dziennego zapotrzebowania nie później niż do godz. 9.30 w dniu, którego dotyczy zapotrzebowanie, korekty dziennego zapotrzebowania mogą dotyczyć obiadu i podwieczorku); 15) w jadłospisie winno się uwzględnić: zupę mleczną, mieszane pieczywo, różnorodne wędliny, potrawy z ryb, do posiłków dodatek sezonowych warzyw i owoców, zróżnicowane potrawy mięsne, zróżnicowane napoje na bazie mleka; 16) do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi; 17) posiłki muszą posiadać odpowiednią temperaturę, zgodną z wymogami, tzn. minimalna temperatura zupy winna wynosić 75 C, drugiego dania 65 C, płynów 80 C, a maksymalna temperatura produktów zimnych (sałatki, pasty, sery itp.) 15 C; proces produkcji oraz dystrybucji odbywać musi się zgodnie z wymogami sanitarnymi, zwłaszcza z wymogami dobrej praktyki higienicznej; 18) Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, aby w ramach realizowanego zamówienia zapewniał posiłki dla grupy dzieci wymagających specjalnej diety (dzieci bezglutenowe, ze skazą białkową, z dietą cukrzycową, z alergią pokarmową oraz z innymi schorzeniami pokarmowymi); 19) Wykonawca powinien zapewnić dla dzieci z grupy żłobkowej (od 20 tygodnia do 3 lat) odpowiednio rozdrobnione i przygotowane posiłki; 20) Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, aby w ramach realizowanego zamówienia zapewniał dostarczanie ciepłych napojów takich jak herbata, kompot itp. a w sezonie letnim zimne napoje lub wodę wydawanych dzieciom pomiędzy śniadaniem i obiadem oraz obiadem i podwieczorkiem; 21) w przypadku wyjazdu dzieci przedszkolnych na wycieczkę Wykonawca winien przygotować w ramach środków przeznaczonych na dany dzień żywieniowy tzw. suchy prowiant. O planowanej wycieczce Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub telefonicznie z 7 dniowym wyprzedzeniem; 22) Wymagania dodatkowe: a) należy unikać mięsa przetworzonego na rzecz całych sztuk mięsa, b) w przypadku dań mięsnych należy serwować całe sztuki mięsa. Mięso przerobione (mielone) może się pojawiać sporadycznie zgodnie z zatwierdzonym jadłospisem. c) wymagane jest ograniczenie zastosowania produktów przetworzonych na poczet innych wartościowych składników odżywczych, d) wyklucza się sporządzanie potraw z proszku za wyjątkiem budyniu i kisielu, e) do przygotowania posiłków należy używać masła 82% oraz tłuszczów roślinnych nieutwardzonych, a nie margaryny, Zamawiający nie zezwala również na stosowanie w procesie żywienia produktów masłopodobnych i seropodobnych, soków zagęszczonych, f) nie można używać gotowych produktów np. gołąbki, mrożone pierogi, g) wędliny nie mogą zawierać skrobi i soi, a mięso nie może być mechanicznie odkostnione, h) wyklucza się mięso i przetwory z puszek konserwowych, Zamawiający nie zezwala również na stosowanie w procesie żywienia następujących produktów: konserw, produktów z glutaminianem sodu, parówek o zawartości mięsa poniżej 85%, i) posiłki powinny być sporządzane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, z pełnowartościowych produktów z zachowaniem właściwej proporcji składników odżywczych, należy zadbać również o urozmaicenie jadłospisów oraz dostosowanie podawanych potraw do rodzajów posiłków w ciągu dnia, j) owoce i warzywa użyte do przygotowania posiłku muszą być świeże lub mrożone - Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowywania potraw i napojów na bazie suszu. k) zupy muszą być gotowane na wywarze mięsno-warzywnym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania zup przygotowanych na bazie proszku lub wywaru z kości; l) wymagane jest umiarkowane stosowanie cukru i soli; m) obróbka termiczna potraw powinna polegać głównie na gotowaniu, pieczeniu i duszeniu, rzadziej na smażeniu, nie częściej niż raz w tygodniu, n) owoce podawane dzieciom mają być w całości - niedopuszczalne jest dzielenie jednego owocu pomiędzy kilkoro dzieci (nie dotyczy owoców typu arbuz, melon). 23) Zamawiający może ustalić szczegółową listę produktów dopuszczonych do stosowania w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane na podstawie ust. 6. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594). Powyższe ustalenia będą wiążące dla Wykonawcy. Listę produktów dopuszczonych do stosowania w ramach żywienia zbiorowego w Publicznym Przedszkolu nr 2 zawarto w załączniku nr 12 do SIWZ. 24) na 5 dni przed rozpoczęciem każdego tygodnia Wykonawca podawał będzie do wiadomości rodziców i personelu zróżnicowane jadłospisy zawierające opis posiłku wraz z gramaturą, zatwierdzone przez dietetyka; 25) Wykonawca zapewnia urozmaicenie jadłospisów oraz dostosuje rodzaje podawanych potraw do rangi posiłków w ciągu dnia; 26) w jadłospisach należy uwzględniać dodatki w postaci sezonowych warzyw i owoców oraz okazyjnie potrawy świąteczne; 27) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych potraw oraz do przygotowywania ich zgodnie z prawnymi regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia dzieci od 20 tygodnia do 6 lat przy równoczesnym zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów przez urozmaicenia, sezonowość; 28) Zamawiający nie dopuszcza, żeby w ciągu 1 dekady (10 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia; 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia; 3) Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci przed Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym dla miasta Wielunia; 4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci; 5) w ramach nadzoru nad jakością świadczonych usług, Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny posiłków, poprzez dokonywanie sporadycznych, szczątkowych degustacji dostarczanych w przedszkolu posiłków oraz kontroli ich gramatury. Wnioski wynikające z degustacji będą wiążące dla Wykonawcy; 6) reklamacje jakościowe oraz wagowe serwowanych posiłków Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy w drodze bezpośredniej komunikacji pisemnej lub telefonicznej. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu posiłków w przypadku stwierdzenia ich złej jakości, tj. posiłków niezdatnych do spożycia z powodu użycia przeterminowanych produktów (np. stwierdzenia pleśni, niewłaściwego koloru), niedogotowanych, zanieczyszczonych itp. Zwrot posiłków będzie następował na podstawie Protokołu reklamacji/zwrotu posiłków. 8) Zamawiający zastrzega sobie oraz osobom przez siebie do tego upoważnionym prawo kontroli sposobu przygotowania posiłku oraz kontroli produktów, z jakich przygotowywane są posiłki - w miejscu przygotowywania ich przez Wykonawcę. Wykonawca powinien na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie wskazać źródło pochodzenia każdej partii żywności: skąd pochodzi dostawa, z jakich składników, od jakich producentów i z jakich partii w danym dniu zostały przygotowane posiłki dla dzieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu wymaga wniesienia wadium do dnia 14.06.2016 r. do godz. 13.00 w wysokości 6 380,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip-przedszk2.um.wielun.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach