Przetargi.pl
Przygotowanie i wydawanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz osób dorosłych w stołówce Szkoły Podstawowej w Dziwnowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 72-420 Dziwnów, ul. A. Mickiewicza 19
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3813786 , fax. 91 3814282
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie
  ul. A. Mickiewicza 19 19
  72-420 Dziwnów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3813786, fax. 91 3814282
  REGON: 32073826400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i wydawanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz osób dorosłych w stołówce Szkoły Podstawowej w Dziwnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przygotowanie i wydawanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz osób dorosłych w stołówce Szkoły Podstawowej w Dziwnowie przy ul. Mickiewicza 24. 2 Zakres usług: a) obiad składa się z 2 części tj. zupa i danie drugie o kaloryczności nie mniejszej niż 850 kcal, a wsad do koła nie mniejszy niż 3,00 zł.; b) szacunkowa liczba zamawianych posiłków miesięcznie wynosić będzie około 1200, przy czym dopuszcza się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamówionej ilości obiadów o 30 % bez konieczności zmiany umowy. 3 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) podstawą wydawania posiłków będzie lista uprawnionych zatwierdzona przez Kierownika OPS, przekazywana Wykonawcy zamówienia z dwu dniowym wyprzedzeniem; b) obiady będą wydawane od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2014 roku w czasie trwania zajęć szkolnych (poniedziałek - piątek) w godzinach od 12:00 do 14:00 z wyłączeniem ferii i świąt; c) Wykonawca zobowiązany będzie do dowożenia obiadów do Szkoły Podstawowej we Wrzosowie zgodnie z pkt. 4.3 lit. B w ilości nie większej niż 5 obiadów; d) Wykonawca co miesiąc zobowiązany będzie przedstawić jadłospis, który zawierać będzie gramaturę i wartość kaloryczną posiłków zgodnie z zasadami dietetycznymi dla odpowiedniej grupy osób, zatwierdzony przez dietetyka; Zatwierdzony jadłospis przez Kierownika OPS będzie podstawą do przygotowywania i wydawania posiłków. e) przygotowywanie i wydawanie obiadów będzie następować w stołówce Szkoły Podstawowej w Dziwnowie. 4 Wymagania dotyczące wykonawcy: a) Wykonawca zobowiązany jest do opłaty czynszu dzierżawnego za najem stołówki wraz z wyposażeniem, opis wyposażenia i jego stan zawarty jest w załączniku nr 3; b) czynsz ustala się na kwotę 35 000,00 netto plus należny podatek VAT (23%) 8 050,00 zł. co łącznie daje kwotę 43 050,00 zł. brutto.; c) Wykonawca w dzierżawionej stołówce będzie mógł prowadzić działalność komercyjną w sposób niekolidujący z wykonywaniem usług również w okresie letnim, jednakże lokal może działać tylko w godzinach od 6:00 do 22:00. d) poza czynszem Wykonawcę obciążają pozostałe koszty (podatek, opłaty) oraz inne koszty i nakłady niezbędne do prawidłowego prowadzenia stołówki. Zamawiający umożliwia wizytację obiektu po uprzednim powiadomieniu, minimum dzień przed planowanym terminem wizyty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555231003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.000,00 PLN, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 3. Wykonawca wnosi wadium: 3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto zamawiającego: BANK PEKAO SA I/O w Kamieniu Pomorskim, nr konta 77 1240 3868 1111 0010 2531 6796, 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ops.dziwnow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach