Przetargi.pl
Remont dachu budynku Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt przy ul. Doktora Judyma 14 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 449 4250, 449 4042 , fax. 0-91 449 4690
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 449 4250, 449 4042, fax. 0-91 449 4690
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt przy ul. Doktora Judyma 14 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty rozbiórkowe: rozebranie pokrycia dachowego z blachy i z papy; rozebranie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich; rozebranie ścian, filarów kolumn, czapek kominowych; odbicie tynków; Uzupełnienie ścian - zbrojenie bednarką ścian, przemurowanie kominów, nakrywy attyk; przemurowanie wieżyczek i nakrywy wieżyczek; tynki wewnętrzne i zewnętrzne, malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, wymiana deskowania, ołacenie; pokrycie dachów papą termozgrzewalną, zamontowanie rynien i rur spustowych, obróbki z blachy cynkowo-tytanowej; montaż rur wywiewnych z blachy stalowej. Montaż zabezpieczenia przeciwśniegowego z płotkiem; siatka na owady, wywietrzniki kalenicowe. Malowanie tynków wewnętrznych. Wykonanie instalacji odgromowej, badanie instalacji odgromowej, montaż zabezpieczenia przeciwprzepięciowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium. Wysokość wymaganego wadium wynosi: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Forma i sposób wniesienia wadium określone zostały w dziale VI SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zut.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach