Przetargi.pl
przygotowanie i dostarczenie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 6 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 45 w Zielonej Górze

ZESPÓŁ EDUKACYJNE NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE ogłasza przetarg

 • Adres: 66-015 ZIELONA GÓRA, PRZYLEP- 9 MAJA
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +44(68)3213644, +44(68)3211676 , fax. +44(68)3213644
 • Data zamieszczenia: 2021-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ EDUKACYJNE NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE
  PRZYLEP- 9 MAJA 6
  66-015 ZIELONA GÓRA, woj. lubuskie
  tel. +44(68)3213644, +44(68)3211676, fax. +44(68)3213644
  REGON: 36494197600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/psp-przylep

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przygotowanie i dostarczenie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 6 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 45 w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 6 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 45 w Zielonej Górze a. w ilości maksymalnie dziennie 270 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze i Oddziałów „0”; - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda, kompot, napój – 200ml ilość dni żywieniowych: 176 w terminie od dnia 04 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć: ferie zimowe 04.01-17.01.2021 r., przerwa świąteczna 01.04- 06.04.2021 r., 30.04.2021 r., 3.05-04.05.2021 r., przerwa egzaminacyjna 25.05-28.05.2021 r., 03.06.-04.06.2021 r., przerwa wakacyjna od 28.06.2021 r. do 31.08.2021 r., 01.09-03.09.2021 r., 01.11.-02.11.2021 r., 11.11.2021 r., przerwa świąteczno-noworoczna od 23.12.2021 r. do 31.12.2021 r. Usługa obejmuje przygotowywanie obiadu, dostarczenie go Zamawiającemu: Szkoła Podstawowa nr 26 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Brzechwy i Oddziałów „0” w Zielonej Górze, ul. Przylep – 8 Maja 6, 66-015 Zielona Góra: -wykonawca zapewnia zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. lodówkę, zmywarko–wyparzarkę, środki myjące do zmywarki ) Razem: 47520 obiadów b. w ilości maksymalnie dziennie: 150 posiłków na co składa się: śniadanie, obiad, podwieczorek dla dzieci przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 45 w Zielonej Górze: - śniadanie: pieczywo mieszane, masło, wędliny, sery, pasty, jaja, warzywa, mleko, kakao i inne - obiad: zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda, kompot, napój – 200ml - podwieczorek: owoce, warzywa, jogurty, serki, budynie, kisiele, ciastka, drożdżówki i inne ilość dni żywieniowych 193 w terminie od dnia 04 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć: 06.01.2021 r., 05.04.2021 r., 03.05.2021 r., 03.06.2021 r., przerwa wakacyjna – 1 miesiąc, 1.11.2021 r., 11.11.2021 r. Usługa obejmuje przygotowywanie i wydanie posiłku składającego się ze śniadania, obiadu, podwieczorku i dostarczenie go Zamawiającemu: Miejskie Przedszkole nr 45 w Zielonej Górze, ul. Przylep – Solidarności 61, 66-015 Zielona Góra: śniadanie, obiad, podwieczorek wykonawca zapewnia zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. lodówkę, zmywarko – wyparzarkę, środki myjące do zmywarki) Razem 28950 posiłków. c. w ilości maksymalnie dziennie: 75 posiłków na co składa się: śniadanie, obiad, podwieczorek dla dzieci przedszkolnych Miejskim Przedszkolu nr 45 w Zielonej Górze: - śniadanie: pieczywo mieszane, masło, wędliny, sery, pasty, jaja, warzywa, mleko, kakao i inne - obiad: zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda, kompot, napój – 200ml - podwieczorek: owoce, warzywa, jogurty, serki, budynie, kisiele, ciastka, drożdżówki i inne ilość dni żywieniowych 39 w terminie od dnia 04.01.2021 r. do 17.01.2021 r. (ferie zimowe), 1 miesiąc wakacyjny w 2021 r. – kiedy przedszkole pracuje, 23,24,27,28,29,30 i 31.12.2021 r. Usługa obejmuje przygotowywanie posiłku składającego się ze śniadania, obiadu, podwieczorku i dostarczenie go Zamawiającemu: Miejskie Przedszkole nr 45 w Zielonej Górze, ul. Przylep – Solidarności 61, 66-015 Zielona Góra: wykonawca zapewnia zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. lodówkę, zmywarko –wyparzarkę, środki myjące do zmywarki ) Razem 2925 posiłków 2. Całość przedmiotu zamówienia wynosi: 47 520 obiadów oraz 28950 szt. + 2925 szt. = 31 875 posiłków całodziennych (śniadanie, obiad, podwieczorek ). 2.Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę : 1) Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę personel bezpośrednio wykonujący czynności: związane z gotowaniem ( kucharza), pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób z wymogiem spełnienia następujących warunków : a) umowa o pracę na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) co najmniej na okres wykonywania ww. czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia ; b) wymiar czasu pracy co najmniej 1/2 etatu; c) wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.), obowiązujące w danym roku kalendarzowym. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących ww. zakres prac. Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto, 3. Wymagania w zakresie lokalu i transportu: Zamawiający wymaga , aby Wykonawca dysponował : a. minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, b. lokalem gastronomicznym ( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie Decyzji dotyczącej samochodu i lokalu zgodnie z wymaganiami j.w. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt II SIWZ oraz załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach