Przetargi.pl
przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków w siedzibie Zamawiającego dla uczniów i wychowanków uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze ul. Zawada-Szkolna 24 tj. Szkoły Podstawowej nr 28 oraz Miejskiego Przedszkola nr 44

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE ogłasza przetarg

 • Adres: 66-001 Zielona Góra, Zawada-Szkolna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683211268, 683211268
 • Data zamieszczenia: 2021-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE
  Zawada-Szkolna 24
  66-001 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683211268, 683211268
  REGON: 36494202000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.pspzawada.gminazg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków w siedzibie Zamawiającego dla uczniów i wychowanków uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze ul. Zawada-Szkolna 24 tj. Szkoły Podstawowej nr 28 oraz Miejskiego Przedszkola nr 44
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków w siedzibie Zamawiającego dla uczniów i wychowanków uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze ul. Zawada-Szkolna 24 tj. Szkoły Podstawowej nr 28 oraz Miejskiego Przedszkola nr 44: 1.1 Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze obiadu składającego się z zupy, drugiego dania, surówki, owocu i kompotu. a) w liczbie maksymalnie dziennie: 70 obiadów w terminie od dnia 04 stycznia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r., liczba dni żywieniowych: 182 z wyłączeniem dni: ferie zimowe 15.02-28.02.2021 r., przerwa świąteczna 01-06.04.2021 r., 03.05. 2021 r., egzamin 8-klasisty 25-27.05.2021 r., 03.06.2021 r., przerwa wakacyjna od 28.06.2021 r. do 05.09.2021 r., 01.11.2021 r., 11.11.2021 r., przerwa świąteczna od 23.12.2021 r. b) maksymalna liczba posiłków łącznie: 12 740 szt. 1.2 Dla wychowanków Miejskiego Przedszkolna nr 44 w Zielonej Górze posiłku całodziennego, w tym: - śniadania składającego się z zupy mlecznej, pieczywa, wędliny, serów, warzyw i owoców; - obiadu składającego się z zupy, drugiego dania, surówki, owocu i kompotu; - podwieczorku w postaci przetworów mlecznych, sałatek owocowych, galaretek, owoców. a) w liczbie maksymalnej dziennie: 60 posiłków – całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek) w terminie od dnia 04 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., liczba dni żywieniowych: 234 z wyłączeniem dni: przerwa świąteczna 05.04.2021 r., 03.05. 2021 r., 03.06.2021 r., przerwa wakacyjna od 19.07.2021 r. do 13.08.2021 r., 01.11.2021 r., 11.11.2021 r. b) maksymalna liczba posiłków łącznie: 14 040 szt. 2. Całość przedmiotu zamówienia wynosi do 12 740 szt. obiadu składającego się z zupy, drugiego dania, surówki, owocu i kompotu oraz 14 040 szt. posiłków – całodziennego wyżywienia – śniadanie, obiad, podwieczorek. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę : 1) Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę personel bezpośrednio wykonujący czynności: związane z gotowaniem ( kucharza), pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób z wymogiem spełnienia następujących warunków : a) umowa o pracę na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) co najmniej na okres wykonywania ww. czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia ; b) wymiar czasu pracy co najmniej 1/2 etatu; c) wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.), obowiązujące w danym roku kalendarzowym. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących ww. zakres prac. Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto, 4. Wymagania w zakresie lokalu i transportu: Zamawiający wymaga , aby Wykonawca dysponował: a) minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie Decyzji dotyczącej samochodu zgodnie z wymaganiami j.w. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt. II SIWZ oraz załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach