Przetargi.pl
Przygotowanie, dostarczenie i wydanie obiadów dla 130 dzieci ze Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum na terenie Gminy Raszyn

Gmina Raszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7017770 , fax. 022 7017778
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raszyn
  ul. Szkolna 2a 2a
  05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. 022 7017770, fax. 022 7017778
  REGON: 00054663800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, dostarczenie i wydanie obiadów dla 130 dzieci ze Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum na terenie Gminy Raszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie, dostarczenie i wydanie obiadów dla 130 dzieci ze Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum na terenie Gminy Raszyn: W ramach zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do: 1. codziennego przygotowywania, dostarczania i wydawania obiadów finansowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie, dla dzieci ze szkół: - Szkoła Podstawowa w Raszynie - 85 dzieci, - Szkoła Podstawowa w Ładach - 20 dzieci, - Szkoła Podstawowa w Sękocinie - 10 dzieci, - Gimnazjum nr 1 w Raszynie - 15 dzieci. Obiady przygotowywane będą w Szkole Podstawowej w Raszynie, do pozostałych jednostek dowożone będą w termoizolacyjnych pojemnikach lub termosach z blachy nierdzewnej w godzinach: 11:30 do 14:30 w dniu ich przygotowania oraz wydawane w jednorazowych naczyniach w szkołach: Łady, Sękocin oraz Gimnazjum nr 1w Raszynie (koszt dowozu obiadu oraz jednorazowe naczynia wchodzą w cenę ofertową każdego obiadu). Obiady będą podawane w czasie trwania zajęć szkolnych (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć: ferii, wakacji, przerw świątecznych, wyjazdów szkolnych oraz absencji chorobowej ucznia trwającej dłużej niż jeden dzień). Miejsce serwowania obiadów: - Szkoła Podstawowa w Raszynie, ul. Szkolna 2, - Gimnazjum nr 1 w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 2, - Szkoła Podstawowa w Ładach, ul. Długa 49, - Szkoła Podstawowa w Sękowinie, ul. Wierzbowa 5. (Dokładne godziny serwowania obiadów będą uzgodnione z dyrektorami szkół, podczas przerw pomiędzy lekcjami) 2. Przygotowywania obiadów, zgodnie z normami żywieniowymi: - obiad dla dzieci ze szkół podstawowych - 820 kcal, - obiad dla dzieci z Gimnazjum - 900 kcal. W skład obiadu wchodzi: zupa, drugie danie oraz deser (kompot, sok lub owoc) - co najmniej cztery razy w tygodniu obiad mięsny. 3. Wykonawca zobowiązany będzie jednocześnie do przygotowania i wydania ok. 90 obiadów dziennie po oferowanej cenie - dla uczniów nie objętych pomocą materialną GOPS. Zapewnić należy możliwość serwowania: - tylko zupy (obiad 1 - daniowy), - drugiego dania z kompotem, sokiem lub owocem (obiad 2 - daniowy) - całego obiadu składającego się z trzech dań (obiad 3 - daniowy). 4. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania należytego porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach kuchni, stołówki w Szkole Podstawowej w Raszynie - zgodnie z wymogami odpowiednich służb. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Ładach i Sękowinie oraz w Gimnazjum - obciążają placówkę szkolną. 5. Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał podczas wykonywania usługi będącej przedmiotu zamówienia w zakresie przygotowania obiadów dla dzieci, posiadały odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia. Odpowiedzialność za: jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne obciążają Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas dostarczenia obiadów do szkół
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.raszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach