Przetargi.pl
Przewóz zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Opolu.

Prokuratura Okręgowa w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-066 Opole, ul. Reymonta 24
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4001200 , fax. 077 4001282
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Opolu
  ul. Reymonta 24 24
  45-066 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4001200, fax. 077 4001282
  REGON: 00000038800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok ludzkich na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Opolu. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje ciągłe wykonywanie takiej usługi od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 15 lutego 2015 roku - zgodnie z dyspozycją Prokuratury lub działającej na jej zlecenie Policji. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przybycie na miejsce zgonu osoby - w granicach administracyjnych miasta w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta w ciągu jednej godziny od chwili wezwania. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje zapakowanie zwłok w worek, przeniesienie zwłok do/i z środka transportu, przewóz zwłok do zleconego miejscu ich dowozu, a także wszelkie inne czynności, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Ilość zleceń dokonywanych przez prokuraturę będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 25 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opole.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach