Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni na rok 2013

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ogłasza przetarg

 • Adres: 47-244 Solarnia, ul. Raciborska 42A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4830512 , fax. 77 4830512
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa
  ul. Raciborska 42A 42A
  47-244 Solarnia, woj. opolskie
  tel. 77 4830512, fax. 77 4830512
  REGON: 53116243800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsd-solarnia.webd.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni na rok 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego L1 do budynku Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni, spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2011 lub o parametrach niegorszych w ilości nie większej niż 30 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości oleju opałowego niż 30 000 litrów. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Do rozładunku oleju opałowego potrzebna jest pompa przy autocysternie. Do każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości opału wystawione przez producenta lub jednostkę upoważnioną do wykonywania badań. Dostawy oleju będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, określające ilość dostawy w ciągu 3 dni roboczych od zamówienia złożonego telefonicznie potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną. Realizacja dostaw w uzgodnionych terminach, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00. (Pod wyrażeniem dni roboczych należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Dostarczana ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15 oC Pojemność zbiorników na olej opałowy wynosi 10 000 litrów. Szacowana wielkość jednej dostawa oleju opałowego wynosić będzie od 1 000 do 8 000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsd-solarnia.webd.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach