Przetargi.pl
Przetarg na zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2013r.

Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-385 Otmuchów, ul. Żeromskiego 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4314014 , fax. 077 4315016
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie
  ul. Żeromskiego 1 1
  48-385 Otmuchów, woj. opolskie
  tel. 077 4314014, fax. 077 4315016
  REGON: 53159588700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg na zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2013r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : -zakup oleju opałowego wraz z dostawą w ilości 44 tys. litrów, -olej opałowy należy dostarczy do : 14tys. litrów - Zespołu Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie, 12 tys. litrów - Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grądach , 18 tys. litrów - Publicznego Przedszkola Nr 2 w Otmuchowie. Olej należy dostarczyć sukcesywnie do poszczególnych placówek oświatowych wg zgłoszenia zamawiającego do trzech dni od daty zgłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga, aby oferty były zabezpieczone wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach